Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

O uczelni

Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie to najstarsza polska uczelnia plastyczna. Została utworzona na mocy statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 października 1818 roku. Pomysłodawcami jej powstania byli dwaj malarze krakowscy, Józef Brodowski i Józef Peszka, którzy zostali profesorami rysunku i malarstwa. Nauczaniem rzeźby jako pierwszy zajął się Józef Riedlinger. Pierwotnie ASP  funkcjonowała  w ramach Oddziału Literatury Wydziału Filozoficznego UJ. W 1826 roku ASP została wyodrębniona z Wydziału Filozoficznego i podporządkowana bezpośrednio rektorowi UJ jako samodzielny instytut.

W 1833 roku Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie została odłączona od Uniwersytetu Jagiellońskiego i utraciła swój akademicki charakter. Przez kolejne czterdzieści lat funkcjonowała pod nazwą Szkoły Rysunku i Malarstwa w ramach Instytutu Technicznego. Najważniejszymi profesorami i w praktyce kierownikami szkoły w tym okresie byli dwaj malarze: Wojciech Korneli Stattler i Władysław Łuszczkiewicz.

Idź do Uczelni

W 1873 roku Szkoła Rysunku i Malarstwa stała się samodzielną Szkołą Sztuk Pięknych. Przez najbliższe dwadzieścia lat stanowisko dyrektora zajmował Jan Matejko. Najwybitniejszy polski malarz historyczny sprawnie zarządzał podlegającą sobie instytucją. W latach 1878-1879 z jego inicjatywy powstał gmach Szkoły Sztuk Pięknych. Uczelnia została podzielona na oddziały: rysunkowy, malarski, kompozycyjny i rzeźby. Nie były to wydziały w dzisiejszym rozumieniu (Szkoła Sztuk Pięknych była uczelnią jednowydziałową). Jan Matejko kierował oddziałem kompozycyjnym, zwanym też szkołą mistrzowską, czyli „majsterszulą”. Najzdolniejsi uczniowie, wybrani przez samego Matejkę, zajmowali się tam malarstwem historycznym. Uczęszczanie do „majsterszuli” uważano za wielkie wyróżnienie. Leon Kowalski, ówczesny student, późniejszy założyciel Związku Polskich Artystów Plastyków, w swoich wspomnieniach napisał: „Dyrektor Mistrz Matejko dla nas był raczej jakąś legendą niż czymś realnym. Mistrza się prawie nigdy nie widziało, ale się czuło, że on jak korona na wieży Mariackiej gdzieś tam w górze był i zdobił naszą szkołę, jako też i nadawał sens całemu istnieniu tej instytucji! O mistrzu mówiło się szeptem, jakby się obawiano, aby nie posłyszał, lub żeby nie zamącić nierozsądnym słowem lub głośnym stąpaniem po schodach jego wielkiego spokoju”.

Czytaj więcej

Kolejny etap w rozwoju uczelni rozpoczął się w 1895 roku, gdy dyrektorem Szkoły Sztuk Pięknych został Julian Fałat. W 1900 roku szkoła została podniesiona do rangi uczelni wyższej, stając się Akademią Sztuk Pięknych. Na profesorów Fałat powołał najwybitniejszych artystów Młodej Polski: malarzy Jacka Malczewskiego, Leona Wyczółkowskiego, Jana Stanisławskiego, Teodora Axentowicza, Stanisława Wyspiańskiego, Józefa Mehoffera, Wojciecha Weissa i Józefa Pankiewicza (który na gruncie krakowskiej Akademii zapoczątkował także nauczanie w zakresie grafiki) oraz rzeźbiarza Konstantego Laszczkę. Dzięki Julianowi Fałatowi, wielkiemu reformatorowi Akademii, Kraków stał się ważnym ośrodkiem europejskiego modernizmu.

Po ustąpieniu Juliana Fałata ze stanowiska rektora w 1909 roku najwyższy urząd w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych zajmowali zatrudnieni przez niego profesorowie. W czasie I wojny światowej Austriacy zajęli większość gmachu ASP na cele wojskowe, ale samej uczelni nie zamknęli. Nauka trwała, choć w okrojonej postaci, gdyż znaczna część profesorów i studentów służyła w Legionach Polskich. Julian Fałat i Leon Wyczółkowski pełnili funkcję korespondentów wojennych, którzy z pędzlem lub ołówkiem w dłoni dokumentowali czyn zbrojny. Rysunki Wyczółkowskiego wykonane na froncie w pobliżu Kostiuchnówki podziwiał komendant Józef Piłsudski oraz jego współpracownicy ze sztabu I Brygady Legionów (wśród nich absolwent krakowskiej ASP Edward Rydz-Śmigły). W 1918 roku, gdy Polska odradzała się po rozbiorach, krakowska Akademia świętowała stulecie swego istnienia. Najstarsza polska uczelnia plastyczna nie mogła dostać lepszego prezentu na setne urodziny niż odzyskanie niepodległości przez Polskę! Dodajmy do tego jeszcze, że pierwszym premierem odrodzonej Polski został Jędrzej Moraczewski, syn Macieja, architekta, który zaprojektował gmach krakowskiej ASP.

Wraz z narodzinami II Rzeczpospolitej w krakowskiej ASP prawo do studiowania uzyskały kobiety. Do malarzy aktywnych od czasów Juliana Fałata doszli tacy artyści, jak Stanisław Kamocki, Fryderyk Pautsch, Władysław Jarocki i Kazimierz Sichulski. „Na rzeźbie” też pojawił się nowy wybitny profesor – Xawery Dunikowski. Do przedmiotów nauczania doszły architektura i konserwacja zabytków. O te nowe dyscypliny szczególnie dbał wieloletni rektor Adolf Szyszko-Bohusz, odnowiciel zamku królewskiego na Wawelu.

Uczelnia była w okresie międzywojennym miejscem narodzin programów artystycznych, które odmieniły polską sztukę. Pod opieką profesora Józefa Pankiewicza doskonalili swe umiejętności kapiści (członkowie Komitetu Paryskiego), którzy w malarstwie polskim zapoczątkowali nurt koloryzmu. Studenci Akademii tworzyli ugrupowania awangardowe. Pierwszym z nich byli formiści. Stowarzyszenie zostało założone przez Tytusa Czyżewskiego oraz Zbigniewa i Andrzeja Pronaszków. Zbigniew Pronaszko tak wyjaśnił genezę formizmu: „Nie można się dziwić, jeśli młody malarz po powrocie z najbliższej choćby zagranicy, po ujrzeniu wielkiej sztuki w muzeach – musiał odczuwać bunt przeciw temu wszystkiemu, co widział wokół siebie”. To dzięki wychowankom Akademii, protestującym przeciw utrzymanej w młodopolskim duchu twórczości swych profesorów, do Polski dotarła wieść o kubizmie i ekspresjonizmie. Z kolei ostatnim ugrupowaniem awangardowym, jakie pojawiło się w okresie międzywojennego dwudziestolecia, była Grupa Krakowska, zainicjowana przez Leopolda Lewickiego, Marię Jaremę i Jonasza Sterna.

Po zakończeniu II wojny światowej, która dla Akademii oznaczała przerwę w działalności, w uczelni zaszły ważne zmiany. W 1950 r. uczelnię połączono z Państwową Wyższą Szkołą Sztuk Plastycznych. Wprowadzony podział na wydziały nadał uczelni aktualną strukturę. Nowe budynki, przekazane Akademii, do dzisiaj stanowią jej bazę lokalową. W okresie powojennym z uczelnią, podobnie jak w epokach wcześniejszych, związani byli wybitni artyści. Nazwiska Igora Mitoraja, Andrzeja Wajdy czy Tadeusza Kantora znane są na całym świecie. Osobne miejsce w historii polskiego malarstwa zajmuje Andrzej Wróblewski. Grupa Krakowska II w nową epokę przenosiła ideały z okresu międzywojennego. Wielu przedstawicieli awangardy, takich jak Jonasz Stern, Janina Kraupe-Świderska czy Adam Marczyński, zostało profesorami. Wiodącą rolę w ASP odgrywali tacy koloryści, jak Hanna Rudzka-Cybis czy Czesław Rzepiński. W 1979 roku nadano Akademii imię Jana Matejki.

Od 1945 roku godność rektora piastowali: Eugeniusz Eibisch, Zbigniew Pronaszko, Zygmunt Radnicki, Konrad Srzednicki, Mieczysław Wejman, Czesław Rzepiński, Marian Konieczny, Włodzimierz Kunz, Jan Szancenbach, Stanisław Rodziński, Jan Pamuła, Adam Wsiołkowski, Stanisław Tabisz oraz obecny rektor Andrzej Bednarczyk.

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie rozwija się nadal pod względem struktury, kadry, kierunków i metod kształcenia. Pozostaje wierna własnej wspaniałej tradycji, a zarazem jest otwarta na wyzwania i potrzeby współczesności. Obecnie kształcenie w Akademii odbywa się na siedmiu wydziałach: Wydziale Malarstwa, Wydziale Rzeźby, Wydziale Grafiki, Wydziale Architektury Wnętrz, Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, Wydziale Form Przemysłowych oraz Wydziale Intermediów.

W 2018 roku Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie obchodziła dwustulecie swego istnienia. Jubileusz obchodzono pod hasłem: „Akademia wielkich artystów”. Wystarczy zapoznać się z sylwetkami wymienionych tu twórców, aby przekonać się o trafności tego hasła – i poprzez znajomość dokonań przywołanych artystów lepiej poznać dzieje krakowskiej ASP.

Wydziały i Kierunki Studiów

Wydział Malarstwa

Wydział Malarstwa to najstarszy i największy Wydział krakowskiej ASP. Przygotowuje studentów do samodzielnej, dojrzałej aktywności artystycznej. Prowadzi studia na kierunkach: malarstwo, scenografia, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych.

Wykształcenie malarskie na Wydziale Malarstwa zdobywało wybitnych artystów, którzy zapisali się trwale w sztuce polskiej i światowej. Do nich należy wielki historyczny malarz Jan Matejko wraz ze swymi uczniami: Stanisławem Wyspiańskim, Józefem Mehofferem oraz Jackiem Malczewskim. W kolejnych dekadach wybitnymi absolwentami byli m.in. Louis Marcousis, Moise Kisling, Tadeusz Makowski, Stanisław Ignacy Witkiewicz, Jerzy Nowosielski, Andrzej Wajda, Tadeusz Kantor, Jan Szancenbach, Wilhelm Sasnal czy Jakub Julian Ziółkowski.

Absolwenci malarstwa zyskują kwalifikacje do niezależnej pracy jako artyści wizualni dysponujący zarówno umiejętnościami warsztatowymi, jak i zdolnością samodzielnej pracy koncepcyjnej i krytycznej oraz posiadają wiedzę z zakresu historii i teorii sztuki niezbędną do formułowania zaawansowanych projektów i realizacji artystycznych oraz wpisania ich w szeroki kontekst kulturowy, historyczny i społeczny. Studia, poprzez możliwość zindywidualizowanego budowania programu, rozwijają osobowość artystyczną i umiejętność pracy samodzielnej oraz grupowej zarówno w obszarze malarstwa, jak i w pokrewnych dyscyplinach artystycznych. Interdyscyplinarny charakter studiów umożliwia pełne uczestnictwo we współczesnym życiu artystycznym, a także wpisanie własnej praktyki w kontekst świata sztuki. Studia na Wydziale Malarstwa umożliwiają realizację projektów artystycznych w zróżnicowanych, wielopokoleniowych zespołach. Absolwenci przygotowani są także do świadomej współpracy z instytucjami kultury, jak również zaznajomieni są z najważniejszymi ścieżkami rozwoju kariery artystycznej.

Pięcioletnie magisterskie studia scenograficzne przygotowują do podjęcia pracy w charakterze scenografa w przestrzeni teatru, filmu, telewizji i opery. Kształcenie odbywa się dwutorowo. Z jednej strony prowadzone są zajęcia z przedmiotów teoretycznych takich jak: historia dramatu i teatru, filmu, historia kultury materialnej oraz sztuki. Z drugiej przez pierwsze dwa lata nauki student uczestniczy w zajęciach rysunku i malarstwa, a później w pracowniach kierunkowych związanych z projektowaniem scenografii teatralnej i filmowej. Pozwalają na syntezę zdobytych umiejętności i stopniowy rozwój. Dzięki takiemu systemowi kształcenia rozszerzonemu o praktyki i warsztaty absolwent jest przygotowany do podjęcia profesjonalnej działalności artystycznej w dziedzinie scenografii posługując się umiejętnie tradycyjnym warsztatem jak i nowoczesnymi środkami wyrazu.

Studia na kierunku edukacja artystyczna mają na celu pogłębienie wiedzy i umiejętności aktywnego twórcy, uczestnika kultury współczesnej, animatora, nauczyciela w zakresie edukacji plastycznej i medialnej. W ramach programu studenci zdobywają wiedzę między innymi z historii sztuki, prawa autorskiego i oświatowego, filozofii, metodyki nauczania, promocji kultury plastycznej i krytyki artystycznej z elementami dziennikarstwa oraz fotografii, kultury muzycznej i struktur wizualnych. Ponadto prowadzone są zajęcia z malarstwa, rzeźby, rysunku, grafiki i działań multimedialnych.

Absolwenci są przygotowani do nauczania we wszystkich typach szkół i w placówkach edukacji pozaszkolnej, a także do prowadzenia warsztatów twórczych oraz arteterapeutycznych. Mogą podejmować pracę w strukturach promocyjno–marketingowych instytucji i firm, w redakcjach wydawnictw, ośrodkach radiowych i telewizyjnych, muzealnych, centrach sztuki i galeriach, instytucjach upowszechniania sztuki, kultury plastycznej i medialnej.

Kierunki studiów

Jednolite studia magisterskie stacjonarne (mgr)

Studia stacjonarne, jednolite magisterskie:

 • Malarstwo (mgr)
 • Scenografia (mgr)
Studia I stopnia stacjonarne (lic.)

Studia I stopnia, stacjonarne: 

 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (lic.)
Studia II stopnia stacjonarne (mgr)

Studia II stopnia, stacjonarne: 

 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (mgr)

Wydział Rzeźby

Tradycja kształcenia w zakresie rzeźby sięga roku 1818. Wraz ze zmieniającym się statusem Uczelni, Katedra Rzeźby poszerzała zakres nauczania. Z końcem XIX w. fałatowska reforma Szkoły Sztuk Pięknych przyniosła istotne zmiany w nauczaniu rzeźby, która usamodzielniła się jako kierunek.

W 1922 roku decyzją Senatu Akademii Krakowskiej utworzono Wydział Rzeźby. Po latach okupacji w 1949 roku ponownie powstaje Wydział Rzeźby. Na Wydziale uczyli: Xawery Dunikowski, Jacek Puget, Jerzy Bandura, Wanda Ślędzińska, Jarosław Heger, Marian Konieczny, Stefan Borzęcki.

Głównym celem działalności Wydziału jest kształcenie i wychowywanie przyszłych twórców sztuki, ukształtowanie osobowości twórczej, świadomej własnej tożsamości i autonomicznego systemu wartościowania. Program obejmuje nabywanie umiejętności w dziedzinie rzeźby, przygotowania do współpracy w projektowaniu architektury, urbanistyki i otoczenia oraz do twórczości indywidualnej, w tym o charakterze interdyscyplinarnym.

Wydział otwiera się także na wydarzenia artystyczne, manifesty i programy rodzące się poza murami Akademii. W rezultacie do pracowni przenikają różne prądy artystyczne. Wyrazem tego było utworzenie w 2007 roku nowego kierunku Intermedia. W 2012 roku, po pięciu latach, Katedra Intermediów została przekształcona w nowy, najmłodszy wydział Akademii – Wydział Intermediów.

Wszechstronne przygotowanie warsztatowe i teoretyczne sprawia, że absolwenci Wydziału Rzeźby znajdują duże możliwości wykorzystania swoich umiejętności, głównie w zakresie rzeźby określanej mianem tradycyjnej, jak rzeźba monumentalna (pomnikowa, sakralna, plenerowa), małej formy rzeźbiarskiej, medalierstwa, a także z powodzeniem podejmują działalność artystyczną w nowych mediach.

Kierunki studiów

Jednolite studia magisterskie, stacjonarne

Studia jednolite magisterskie, stacjonarne:

 • rzeźba (mgr)

Wydział Grafiki

Wydział Grafiki kształci w zakresie grafiki warsztatowej, projektowania graficznego, fotografii, filmu animowanego i mediów cyfrowych oraz rysunku i malarstwa. Wieloletnia tradycja edukacji na Wydziale Grafiki oparta jest o program studiów, otwarty na aktualne nurty w sztuce i projektowaniu oraz ukierunkowany na indywidualny rozwój studenta. W skład Wydziału Grafiki wchodzą katedry: Rysunku i Malarstwa, Grafiki Warsztatowej, Projektowania Graficznego, oraz Fotografii, Filmu Animowanego i Mediów Cyfrowych. Wszystkie katedry prowadzą kształcenie propedeutyczne i specjalistyczne w swoich dziedzinach.

Koncepcja kierunku zakłada możliwość świadomego budowania przez studenta indywidualnego programu studiów w grupie specjalistycznych przedmiotów kierunkowych. Układ programu zapewnia studentowi – po przejściu etapu kształcenia podstawowego – swobodę w wyborze specjalności, a także czasu, jaki zamierza na nie przeznaczyć. Wolność w komponowaniu własnej drogi studiów, wyrażająca się odpowiedzialnym dokonywaniem wyborów, dotyczy również kształtu pracy dyplomowej.

Absolwenci posiadają umiejętności i wiedzę z obszaru grafiki artystycznej i projektowej, jak i nowych mediów. Wielostronne wykształcenie plastyczne pomaga im w podejmowaniu samodzielnej i profesjonalnej działalności artystycznej. Kształcimy kreatywnych twórców, którzy odnoszą sukcesy w swoich dziedzinach.

Strategią krakowskiego Wydziału Grafiki jest wielopłaszczyznowe kształcenie. To wartość nadrzędna, tworząca podstawy programu. Nasza oferta wzbudza bardzo duże zainteresowanie wśród kandydatów na studia, należące do najwyższych spośród wszystkich kierunków prowadzonych przez krakowską ASP. Możliwość szerokiego, kompleksowego kształcenia, równoległe rozwijanie wyobraźni artystycznej i projektowej, fotograficznej i multimedialnej pozwala kreować współczesnego artystę. Jesteśmy przekonani, że wobec szybkich przemian cywilizacyjnych, postępującej specjalizacji, częstej wymiany technologii to właśnie humanistyczne kształcenie artystyczne ma do spełnienia ważną rolę i powinno być podstawą rzetelnej edukacji, niezależnie od środków czy narzędzi, jakimi dysponuje twórca.

Analizujemy potrzeby programowe i oczekiwania studentów. Nasze rozwiązania i doświadczenia dotyczące funkcjonowania Wydziału i zakresu studiów poddajemy stałej aktualizacji. Realizując swoją misję Wydział Grafiki dąży do rozpowszechniania i przekazywania wiedzy i umiejętności opartych o swobodę w działalności artystycznej, projektowej, technologicznej, społecznej i naukowej. Trwałym elementem misji strategicznej Wydziału Grafiki jest praktykowanie na wszystkich poziomach studiów zasady partnerstwa poszukiwań artystycznych i współuczestnictwa pedagogów i studentów w działaniach edukacyjnych, artystycznych i badawczych.

Kierunki studiów

Studia jednolite magisterskie, stacjonarne (mgr)

Studia jednolite magisterskie, stacjonarne:

 • Grafika (mgr)

Wydział Architektury Wnętrz

Wydział Architektury Wnętrz. Tradycje Wydziału Architektury Wnętrz sięgają połowy ubiegłego wieku. Za jego początek można uznać Wydział Przemysłu Artystycznego istniejący w ramach Instytutu Technicznego, wyodrębnionego z niego w roku 1914 jako Szkoła Sztuki Stosowanej. Wydział Architektury Wnętrz zaistniał z chwilą powstania Państwowej Szkoły Przemysłu Artystycznego w roku 1918 a następnie Instytutu Sztuk Plastycznych w 1937 roku. Jego geneza sięga również działających równolegle w tym czasie w Akademii Sztuk Pięknych: Studium Architektury (1913) oraz Wydziału Architektury (1924). Po II Wojnie Światowej, od roku 1946 Wydział Architektury Wnętrz funkcjonował w ramach Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych, a po przekształceniu  w roku 1950 – w Akademii Sztuk Pięknych.

Czerpiąc z wieloletniej tradycji i doświadczeń Wydział wypracował swą linię programową. Jako podbudowę działań projektowych w zakresie dwóch głównych specjalności – architektury wnętrz i projektowania wystaw a obecnie również projektowania mebli – podejmowano i rozwijano zagadnienia architektury, malarstwa, rzeźby, grafiki, fotografii. W roku 1964 wydzielono z Wydziału zagadnienia wzornictwa przemysłowego, tworząc Wydział Form Przemysłowych.

Zadaniem Wydziału jest przygotowanie studentów do samodzielnej, twórczej pracy projektowej, związanej z projektowaniem przestrzeni, zwłaszcza do projektowania architektury wnętrz, mebli oraz ekspozycji. Program opiera się na rozwijaniu dwóch zasadniczych aspektów osobowości projektanta: emocjonalnego i racjonalnego. Oznacza to budowanie wrażliwości plastycznej i kreatywności oraz profesjonalnej sprawności i wiedzy.

Wysoki poziom kształcenia na Wydziale Architektury Wnętrz oraz wszechstronne przygotowanie studentów w dyscyplinach specjalizacyjnych i ogólnoplastycznych sprawiają, że znajdują oni zatrudnienie w kraju i zagranicą jako projektanci w różnych dziedzinach, a także działają jako samodzielni twórcy.

Kierunek studiów:

 • Architektura Wnętrz

Kierunki studiów

Studia I stopnia, stacjonarne (lic.)

Studia I stopnia, stacjonarne:

 • Architektura wnętrz (lic.)
Studia I stopnia, niestacjonarne (lic.)

Studia I stopnia, niestacjonarne:

 • Architektura wnętrz (lic.)
Studia II stopnia, stacjonarne (mgr)

Studia II stopnia, stacjonarne:

 • Architektura wnętrz (mgr)
Studia II stopnia, niestacjonarne (mgr)

Studia II stopnia, niestacjonarne:

 • Architektura wnętrz (mgr)
Studia międzynarodowe prowadzone wspólnie z Akademii di Brera, Studia II stopnia, stacjonarne (mgr)

Studia międzynarodowe prowadzone wspólnie z Akademii di Brera, Studia stacjonarne, Studia drugiego stopnia:

 • Architektura wnętrz (mgr)

Wydział Form Przemysłowych

Wydział Form Przemysłowych.  Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie jako pierwsza w Polsce rozpoczęła kształcenie studentów w zakresie wzornictwa przemysłowego. W roku akademickim 1961/62, z inicjatywy Zbigniewa Chudzikiewicza i Andrzeja Pawłowskiego, przy Wydziale Architektury Wnętrz utworzono 3-letnie Studium Form Przemysłowych. Wkrótce potem, w roku 1964 Wydział Form Przemysłowych (WFP) rozpoczął swoją działalność, budując pionierski program mający na celu połączenie przedmiotów typowych dla uczelni plastycznej z całkowicie odrębnymi zagadnieniami produkcji przemysłowej, modelowania, technologii, ergonomii. Dla twórców Wydziału ważną inspiracją były założenia ideowe Bauhausu. Również nasza siedziba – budynek po Muzeum Techniczno-Przemysłowym przy ulicy Smoleńsk 9 w Krakowie, będący w latach 1913–1926 siedzibą Warsztatów Krakowskich, zobowiązywał poprzez swoje wyjątkowe tradycje w dziedzinie polskiej sztuki użytkowej.

Dziś program dydaktyczny opiera się na łączeniu elementów sztuki, nauk ścisłych i humanistycznych, oraz zagadnień technicznych i technologicznych. Przenika go głęboki humanizm, stawiający człowieka i jego potrzeby fizyczne, psychiczne i duchowe, a także poszanowanie dla środowiska naturalnego w centrum zainteresowania przyszłych projektantów, mających podejmować ważne dla ludzkiego funkcjonowania decyzje i brać za nie odpowiedzialność. Ma charakter interdyscyplinarny i oparty jest na kooperacji z zewnętrznymi organizacjami, instytucjami, przedstawicielami przemysłu i biznesu, oraz współpracy ze specjalistami innych dziedzin.

Celem podejmowanych przez Wydział działań, zarówno w obszarze badań jak i kształcenia, jest twórcza zmiana rzeczywistości, pozwalająca na polepszenie warunków życia w wymiarze uniwersalnym. Współczesne tempo i charakter zmian w świecie mogą negatywnie wpływać na ludzką egzystencję w jej wymiarze fizycznym i duchowym. Rozpoznanie tych zjawisk oraz umiejętne wykorzystanie tradycyjnych i współczesnych możliwości technologicznych pozwala na proponowanie działań przeciwdziałających niekorzystnym skutkom. Odpowiedzią są rozwiązania projektowe (solutions), mogące przyjąć postać nie tylko nowych przedmiotów (things), tak często łączonych z naszą dyscypliną, ale przede wszystkim właściwej organizacji procesu użytkowego lub wykorzystania zasobów już istniejących. Wydział Form Przemysłowych skupia uwagę na stymulowaniu pogłębionego rozpoznania problemów, podejmowaniu zadań w poczuciu odpowiedzialności za dobrostan odbiorców (użytkowników) oraz szeroko pojętego środowiska. Podejście to wspierane jest zespołowym działaniem oraz współpracą ze specjalistami.

Kierunki studiów

Studia I stopnia, stacjonarne (lic.)

Studia I stopnia, stacjonarne:

 • Wzornictwo (lic.)
Studia II stopnia, stacjonarne (mgr)

Studia II stopnia, stacjonarne:

 • Wzornictwo (mgr)

Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki

Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki (wcześniej Wydział Konserwacji Zabytków) powstał w roku 1950 jako wyraz zainteresowań konserwacją dzieł sztuki, jakie ożywiało krakowskie środowisko artystyczne od kilku pokoleń. Przez pewien czas funkcjonował jako rodzaj specjalizacji zawodowej po pierwszych latach kształcenia ogólnoplastycznego (malarstwa, rzeźby), następnie, od 1972 jako odrębna jednostka, kształcąca konserwatorów – restauratorów na poziomie uniwersyteckim.

Celem Wydziału jest kształtowanie przyszłych konserwatorów pod kątem przygotowania ich do samodzielnej, twórczej pracy na polu technicznej i estetycznej konserwacji zabytków sztuki, ich naukowego badania, rekonstrukcji, aranżacji w pierwotnym lub wtórnie ukształtowanym otoczeniu. Zajęcia mają formę wykładów, ćwiczeń oraz praktyk zawodowych odbywanych w terenie i instytucjach muzealnych.

Wydział prowadzi bibliotekę i archiwum. Jego pracownicy i zapraszani specjaliści różnych dziedzin konsultują prace magisterskie: samodzielne realizacje konserwatorskie wykonywane pod kierunkiem promotora, którym towarzyszy opracowanie o charakterze naukowym. Wydział od wielu lat należy do ENCoRE (European Network for Conservation/Restoration Education). Posiada uprawniania do prowadzenia przewodów doktorskich i habilitacyjnych.

Istotną rolę odgrywa rozwój zawodowy kadry pedagogicznej, unowocześnianie infrastruktury, publikacja osiągnięć (wystawy, wydawnictwa, konferencje naukowe). Wydział współpracuje stale z różnymi instytucjami krajowymi i zagranicznymi.

Kierunki studiów

Studia jednolite magisterskie, stacjonarne (mgr)

Studia jednolite magisterskie, stacjonarne:

 • Konserwacja i restauracja dzieł sztuki (mgr)

Wydział KIntermediów

Wydział Intermediów jest obecnie najmłodszym wydziałem Akademii – powstał w roku 2012 w oparciu o pięcioletni dorobek działającej od 2007 roku przy Wydziale Rzeźby i realizującej unikatowy kierunek studiów Katedry Intermediów. Kierunek ten został uruchomiony dzięki wieloletnim staraniom profesorów Antoniego Porczaka i Artura Tajbera, na bazie doświadczenia prowadzonych przez nich pracowni – Pracowni Działań Medialnych (WRz) i Międzywydziałowej Pracowni Intermediów. Wydział Intermediów prowadzi studia pierwszego i drugiego stopnia (licencjat i studia magisterskie). Od początku swego istnienia dwukrotnie uzyskał kategorię naukową A.

Kierunek „intermedia” został uformowany przez zespół – katedry a następnie wydziału – w nawiązaniu do o pism teoretyka i współtwórcy Fluxusu, Dicka Higginsa, do dorobku pierwszej intermedialnej struktury akademickiej powołanej w roku 1968 przez prof. Hansa Bredera w Uniwersytecie Iowa, oraz do własnej praktyki artystycznej i dydaktycznej zespołu jednostki. Jego spektrum problemowe obejmuje główne zjawiska artystyczne rozwijające się od połowy XX wieku (sztuka technologiczna, sztuka performance, instalacja, poezja konkretna, konceptualizm, kontekstualizm, sztuka poczty, „nowych mediów”…), dziedzictwo Awangard, praktyki interdyscyplinarne – budowane na założeniach jedności sztuki i polisensorycznej natury percepcji. Struktura jednostki została zaprojektowana na miarę zakresu tego profilu – twórczości, badań i eksperymentów związanych z taką problematyką. Wydział składa się z trzech katedr i jednego zakładu: Katedry Zjawisk Sztuki Intermediów, Katedry Metod Sztuki Intermediów, Katedry Obszarów Sztuki Intermediów i Zakładu Teorii Sztuki Mediów. W ich ramach funkcjonuje osiem pracowni kierunkowych (dyplomujących) oraz szereg przedmiotów, warsztatów i kursów. Wydział prowadzi wiele programów współpracy międzynarodowej, programów badawczych oraz inicjatyw artystycznych.

Studia w kierunku intermedia skierowane są do osób zainteresowanych sztuką współczesną, lecz ponad jej historycznymi podziałami na dyscypliny – a więc synkretycznym, wielomedialnym i inspirowanym „rewolucją technologiczną” charakterem współczesności. Od kandydatów wymagamy zarówno ogólnej wiedzy o współczesnej kulturze i sztuce, orientacji w zjawiskach określanych jako multi- i inter-medialne, jak też możliwych do wykazania, ponadprzeciętnych umiejętności i doświadczenia w korzystaniu z podstawowych, masowych technologii współczesności: szerokiego asortymentu aplikacji komputerowych, Internetu, aparatury rejestrującej obraz i dźwięk… Ramy kierunku studiów i spektrum zajmującej problematyki opisują dynamiczną formę kultury. Intermedia zatem nie są pojęciem o ustabilizowanej zawartości, lecz stale podlegającym redefinicji procesem, zarówno w sensie zawartości pojęcia, jak i jego reguł. Stąd założenia pochodne – nastawienie na przygotowanie absolwentów do pełnienia ról, których nie można z góry jednoznacznie zdefiniować i przewidzieć. To nie tylko kształcenie praktycznych umiejętności posługiwania się nowymi narzędziami, lecz również wprowadzenie w głębszą warstwę znaczeniową potencjalnie możliwych innowacji, przygotowanie do pracy samodzielnej, autorskiej – w wymiarze intelektualnym, technicznym i prawno-administracyjnym – do tworzenia zadań i stanowisk pracy dla innych, do podejmowania wyzwań przyszłości.

Kierunek studiów:

 • Intermedia

Kierunki studiów

Studia I stopnia, stacjonarne (lic.)

Studia I stopnia stacjonarne:

 • Intermedia (lic.)
Studia II stopnia, stacjonarne (mgr)

Studia II stopnia stacjonarne:

 • Intermedia (mgr)

Rekrutacja

Kontakt

Dane kontaktowe

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Jana Matejki 13
31-157 Kraków

+48 12 299 20 00
rektor@asp.krakow.pl