krakowska mapa akademicka

Uniwersytet rolniczy w krakowie

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie wywodzi się z Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie w 1890 roku funkcjonował jako Studium Rolnicze, przekształcone następnie w 1923 r. w Wydział Rolniczy UJ, który stał się podstawą utworzenia w 1953 r. Wyższej Szkoły Rolniczej w Krakowie. Wyższą Szkołę Rolniczą w 1972 r. przemianowano na Akademię Rolniczą, a w 1978 r. nadano jej imię Hugona Kołłątaja. W 2008 roku Uczelnia uzyskała status Uniwersytetu, stając się tym samym jedynym Uniwersytetem Rolniczym w Polsce.

Uczelnia oferuje naukę na kilkudziesięciu kierunkach studiów I, II i III stopnia oraz na studiach podyplomowych, a także zapewnia profesjonalne przygotowanie specjalistów w dziedzinie nauk: rolniczych, leśnych, biologicznych, ekonomicznych, przyrodniczych i technicznych. Obecnie studiuje tutaj na 8 wydziałach prawie 8 tys. studentów i ok. 300 doktorantów. Uczelnia posiada 1547 miejsc w domach studenckich.

Baza dydaktyczna

Do dyspozycji pracowników, doktorantów i studentów pozostaje 28 stacji doświadczalnych o łącznej powierzchni około 7 tys. ha. Co roku Uniwersytet prowadzi kilkaset tematów badawczych, organizowanych jest wiele konferencji, sympozjów i seminariów krajowych oraz międzynarodowych stanowiących płaszczyznę do dyskusji i wymiany doświadczeń.
Stale rozwijana jest oferta kształcenia w języku angielskim oraz realizowana intensywna wymiana kadry w ramach programu Erasmus+ oraz Wyszehradzkiego Stowarzyszenia Uniwersytetów (VUA).
Studenci i pracownicy mają możliwość odbywania zagranicznych staży i praktyk, co daje im możliwość zdobycia cennego doświadczenia.

Nauka i biznes

Od wielu lat Uczelnia łączy rozwój naukowy z gospodarką. Żywność, środowisko i energia to sztandarowe problemy badawcze jakimi zajmuje się Uniwersytet Rolniczy. Pracownicy naukowo-dydaktyczni utrzymują ścisłą współpracę z firmami, izbami rolniczymi oraz organami administracji państwowej i samorządowej, dzięki której możliwe jest upowszechnianie wyników prowadzonych badań. Uniwersytet Rolniczy prowadzi innowacyjne badania z zakresu szeroko pojętej produkcji rolniczej w specyficznych uwarunkowaniach: prawnych (rozdrobnienie gruntów), terenowych (obszary górskie i podgórskie), środowiskowych (opady atmosferyczne, warunki termiczne, glebowe) oraz powiązanych z nimi czynnikami wynikającymi z konieczności rekultywacji terenów poprzemysłowych, a także wpływu skażenia środowiska w tym powietrza na zdrowie ludzi.
Uniwersytet zaangażowany jest w organizację i współorganizację wielu wydarzeń popularyzujących naukę, jak choćby Festiwalu Nauki w Krakowie, Małopolskich Targów Żywności „Zasmakuj z UR”, Forum Green Smart City, czy Ogólnopolskich Dni Owada. Wydarzenia te już na trwałe wpisały się do kalendarza małopolskich imprez.

Wydziały

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

Wydział ten kładzie nacisk  na badania podstawowe dla hodowli i nasiennictwa roślin użytkowych, doskonalenie metod hodowlanych, czynniki warunkujące produktywność nasienną zbóż,  traw i ich bioróżnorodność. Przeprowadzamy badania nad degradacją i ochroną gleb oraz ich mikrobiologią.  Analizujemy występujące choroby roślin oraz ich odporność na niskie, susze i zalewania. Rozważamy także problemy społeczno-ekonomiczne wsi a w stopniu zaawansowanym przygotowujemy do zarządzania w rolnictwie.

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

kierunki studiów

Ochrona Środowiska

Zdobędziesz tu wiedzę przyrodniczą oraz specjalistyczną z zakresu: ochrony przyrody, kontroli i kształtowania środowiska, oddziaływania człowieka na glebę, powietrze i wodę, gospodarowania odpadami oraz problematyki prawnej i ekonomicznej ochrony środowiska. Dzięki kompleksowej wiedzy o środowisku będziesz przygotowany do podjęcia pracy w firmach zajmujących się wszechstronną działalnością związaną z ochroną środowiska a także m.in. w instytucjach naukowych czy we współpracy ze specjalistami zajmującymi się planowaniem przestrzennym.

Specjalności:

na I stopniu (dyplom inżyniera)
na studiach stacjonarnych:

 • Biotechnologia środowiska
 • Monitoring środowiska i zagrożenia ekosystemów

na studiach niestacjonarnych:

 • brak specjalności

na II stopniu: (dyplom magistra inżyniera)
na studiach stacjonarnych: 

 • Zagrożenia i ochrona ekosystemów
 • Monitoring ekologiczny środowiska
 • Environment protection (j.ang.) 

na studiach niestacjonarnych:

 • Zagrożenia i ochrona ekosystemów
 • Monitoring ekologiczny środowiska
Jakość i Bezpieczeństwo Środowiska

Zdobędziesz szczegółową wiedzę z zakresu fizycznych, chemicznych i biologicznych zagrożeń dla jakości i bezpieczeństwa środowiska oraz procedur, metod i technik ich minimalizowania. Nabędziesz umiejętności pozwalające na zrównoważone i bezpieczne zarządzanie zasobami środowiska oraz kształtowanie ich jakości. Nauczysz się wykorzystywać najnowsze techniki IT do pozyskiwania informacji o środowisku oraz przetwarzania danych, ich analizy i prezentacji. Zostaniesz przygotowany do podjęcia działań doradczych, menadżerskich i badawczych w praktyce oraz prowadzenia gospodarstwa rolnego.

Specjalności:

na II stopniu: (dyplom magistra inżyniera)
na studiach stacjonarnych: 

 • Zarządzanie środowiskiem
 • Analityka środowiskowa

na studiach niestacjonarnych:

 • Zarządzanie środowiskiem
 • Analityka środowiskowa 
Ekonomia

Wyposażymy Cię w szeroki zakres wiedzy z dziedziny ekonomii, zarządzania rachunkowości. Uzyskasz także podstawowe informacje z zakresu specyfiki gospodarki żywnościowej, poznasz nowe kierunki rozwoju produkcji rolniczej, przetwórstwa rolno-spożywczego, rynku żywnościowego i usług. Program kształcenia w zakresie technologii informacyjnej pozwolą Ci na uzyskanie  Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowej. Po tym kierunku zostaniesz specjalistą posiadającym umiejętności umożliwiające zatrudnienie w strukturach kadry kierowniczej i zarządzającej przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji pracujących na rzecz wsi i rolnictwa, a także administracji państwowej i samorządowej. Zostaniesz dobrze przygotowany do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

Specjalności:

na I stopniu:
na studiach stacjonarnych: 

 • Ekonomika agrobiznesu 

na studiach niestacjonarnych:

 • Ekonomika agrobiznesu

   na II stopniu:
na studiach stacjonarnych: 

 • Ekonomika gospodarki żywnościowej
 • Zarządzanie i marketing w agrobiznesie
 • Business economics

na studiach niestacjonarnych:

 • Ekonomika gospodarki żywnościowej 
 • Zarządzanie i marketing w agrobiznesie 
Zarządzanie

Posiądziesz tu umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami. Zostaniesz wyposażony w bogatą wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącej istoty, prawidłowości problemów funkcjonowania organizacji, tj. przedsiębiorstw i instytucji publicznych. Kierunek ten zapewni Ci wszechstronne przygotowanie do pracy w charakterze specjalisty ds. organizacji i zarządzania oraz menadżera średniego szczebla zarządzania w szeroko pojętej gospodarce żywnościowej, a więc; w rolnictwie, przemyśle rolno-spożywczym, handlu, instytucjach doradczych i konsultingowych, organizacjach gospodarczych samorządowych i administracji oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Zostaniesz przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami i zadaniami w różnego rodzaju organizacjach.

Specjalności:

na I stopniu:
na studiach stacjonarnych: 

 • Zarządzanie w agrobiznesie

na studiach niestacjonarnych: 

 • Zarządzanie w agrobiznesie
Biogospodarka

Zdobędziesz szczegółową wiedzę z zakresu fizycznych, chemicznych i biologicznych zagrożeń dla jakości i bezpieczeństwa środowiska oraz procedur, metod i technik ich minimalizowania. Nabędziesz umiejętności pozwalające na zrównoważone i bezpieczne zarządzanie zasobami środowiska oraz kształtowanie ich jakości. Nauczysz się wykorzystywać najnowsze techniki IT do pozyskiwania informacji o środowisku oraz przetwarzania danych, ich analizy i prezentacji. Zostaniesz przygotowany do podjęcia działań doradczych, menadżerskich i badawczych w praktyce oraz prowadzenia gospodarstwa rolnego.

Specjalności:

   na I stopniu (dyplom inżyniera)
na studiach stacjonarnych:

 • Agrobiologia
 • Agroekonomia
 • Doradztwo agrotechniczne
 • Agriculture (j. ang.).

na studiach niestacjonarnych: 

 • Agroekonomia,
 • Doradztwo agrotechniczne 

   na II stopniu (dyplom magistra inżyniera)
na studiach stacjonarnych: 

 • Agrobiologia
 • Agroekonomia
 • Doradztwo agrotechniczne
 • Rolnictwo ekologiczne
 • Agriculture (j. ang.) 

na studiach niestacjonarnych: 

 • Agroekonomia
 • Doradztwo agrotechniczne
 • Rolnictwo ekologiczne 
Rolnictwo

Kierunek stanowi szansę na globalne bezpieczeństwo żywności i tworzenia nowatorskich produktów na bazie surowców naturalnych, w tym biopaliw. Jego zadaniem jest wsparcie rolnictwa, leśnictwa, akwakultury w celu dostosowania do zmian klimatu. To tutaj wyróżnisz się interdyscyplinarnym wykształceniem na pograniczu nauk rolniczych, ochrony i kształtowania środowiska. Jako absolwent będziesz  mógł podjąć pracę m.in. w specjalistycznych laboratoriach analitycznych i badawczych oraz diagnostycznych.

Specjalności:

na I stopniu: (dyplom inżyniera)
na studiach stacjonarnych: 

 • Bezpieczeństwo biosanitarne
 • Bioinżynieria produkcji pierwotnej
 • Ekonomika zrównoważonego rozwoju

na studiach niestacjonarnych:

 • Bezpieczeństwo biosanitarne,
 • Bioinżynieria produkcji pierwotnej
 • Ekonomika zrównoważonego rozwoju

na II stopniu: (dyplom magistra inżyniera)
na studiach stacjonarnych: 

 • Inżynieria surowców i bioproduktów
 • Bezpieczeństwo produkcji pierwotnej
 • Towaroznawstwo i systemy jakości

na studiach niestacjonarnych:

 • Inżynieria surowców i bioproduktów
 • Bezpieczeństwo produkcji pierwotnej
 • Towaroznawstwo i systemy jakości

wydział hodowli i biologii zwierząt

Specyfiką Wydziału są funkcjonujące przy większości Katedr Stacje Doświadczalne, w których utrzymywane są różne gatunki zwierząt gospodarskich. Prowadzone są w nich badania naukowe oraz zajęcia dydaktyczne i praktyki studenckie. W Stacjach tych utrzymywane są również zwierzęta ras rodzimych takie jak: koniki polskie, konie huculskie, gęsi zatorskie, kury zielononóżki kuropatwiane, wysokoplenne owce olkuskie i nutrie standardowe – objęte programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt w Polsce.

kierunki studiów

Biologia Stosowana

Wyjaśnia ogólne zagadnienia biologii, oparte na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych. Będziesz mógł wyszkolić się w obsłudze specjalistycznej aparatury badawczej. Program obejmuje treści z zakresu m.in.: biologicznych podstaw hodowli i żywienia zwierząt, ochrony i eksploatacji zasobów zwierząt wolnożyjących, analityki biologicznej i biotechnologicznej. Studia przygotowują do pracy np. w instytucjach naukowo-badawczych, laboratoriach medycznych.

Specjalności:

   na I stopniu:
na studiach stacjonarnych: 

 • brak specjalności

na II stopniu:
na studiach stacjonarnych: 

 • brak specjalności
Zootechnika

Celem studiów jest przekazanie gruntownej wiedzy z zakresu chowu i hodowli zwierząt, oceny surowców pochodzenia zwierzęcego, higieny i dobrostanu zwierząt, podstaw produkcji roślinnej, organizacji pracy w przedsiębiorstwie rolniczym, kierowania zespołami ludzkimi oraz podstawy prawa w zakresie działalności gospodarczej. Przygotujemy Cię do pracy zawodowej m.in. w  przedsiębiorstwach hodowlanych, zakładach spółdzielczych, ośrodkach doradztwa rolniczego, hodowlanych gospodarstwach.

Specjalności:

na I stopniu:
na studiach stacjonarnych: 

 • Hodowla zwierząt
 • Hodowla i użytkowanie koni
 • Prewencja weterynaryjna i ochrona zdrowia zwierząt
 • Hodowla zwierząt towarzyszących i egzotycznych
 • Gospodarka rybacko-wędkarska i ochrona wód

na studiach niestacjonarnych:

 • Hodowla zwierząt

   na II stopniu
na studiach stacjonarnych: 

 • Hodowla i użytkowanie zwierząt
 • Bioinżynieria rozrodu zwierząt
 • Żywienie i dietetyka zwierząt
 • Akwakultura i ochrona śroodowiska wodnego
 • Bioengineering in animal science

na studiach niestacjonarnych:

 • Hodowla i użytkowanie zwierząt 
Bioinżynieria Zwierząt

Uzyskasz tu interdyscyplinarną wiedzę z zakresu struktury i zasad funkcjonowania organizmów zwierzęcych oraz możliwości modelowania organizmów żywych. Moduły kształcenia zostały tak dobrane, abyś dysponował najnowocześniejszą wiedzą z zakresu zagadnień dotyczących metod bioinżynierii organizmów zwierzęcych. Istotną rolę w programie odgrywają zajęcia laboratoryjne. Doskonale przygotujemy Cię do pracy w laboratorium analitycznym. Zdobędziesz kwalifikacje z zakresu podstaw hodowli i chowu poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich. Nabyte umiejętności umożliwią Ci pracę zawodową zarówno w jednostkach naukowo-badawczych, w zakładach higieny weterynaryjnej, jak i w przemyśle biotechnologicznym zajmującym się produkcją substancji bioaktywnie czynnych wykorzystywanych w medycynie, farmacji, weterynarii i produkcji zwierzęcej oraz w laboratoriach diagnostycznych i analitycznych.

Specjalności:

na I stopniu:
na studiach stacjonarnych: 

 • brak specjalności

na II stopniu:

na studiach stacjonarnych: 

 • brak specjalności
Etologia i psychologia zwierząt

Absolwent nabywa kwalifikacje umożliwiające pracę zawodową w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej w obszarze doradztwa w zakresie postępowania ze zwierzętami, ich szkolenia, rozwiązywania problemów behawioralnych, prowadzenia terapii z udziałem zwierząt, hotelu lub salonu pielęgnacji dla zwierząt oraz innych form sprawowania nad nimi opieki. Absolwenci uzyskają również możliwość zatrudnienia w sektorze prywatnym oferującym usługi w w/w obszarach. Kwalifikacje stwarzają możliwość pracy w administracji samorządowej i jednostkach podlegających resortowi rolnictwa w Polsce i UE, a także w jednostkach naukowo-badawczych, zwierzętarniach, ogrodach zoologicznych, fermach i innych podmiotach zajmujących się planowaniem i realizacją produkcji zwierzęcej, jednostkach audytujących poziom dobrostanu zwierząt, placówkach ochrony przyrody i ochrony zwierząt, służbach nadzorujących lub kontrolujących podmioty utrzymujące zwierzęta, a także w schroniskach dla zwierząt.

Specjalności:

na I stopniu:
na studiach stacjonarnych: 

 • brak specjalności

na II stopniu:

na studiach stacjonarnych: 

 • brak specjalności

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej

Otrzymanie dyplomu  lekarza weterynarii wraz  z prawem wykonywania zawodu upoważnia do prowadzenia prywatnej praktyki weterynaryjnej, zatrudnienia w lecznicach i klinikach weterynaryjnych, zatrudnienia w państwowej  inspekcji weterynaryjnej. Lekarz weterynarii może aplikować o zatrudnienie w instytutach naukowo-badawczych oraz laboratoriach diagnostycznych. Miejscem zatrudnienia lekarzy weterynarii są również firmy produkujące leki i karmę dla zwierząt. Oprócz zatrudnienia w kraju, absolwent może ubiegać się o zatrudnienie w organizacjach międzynarodowych (FAO, WHO, WTO) oraz agendach Unii Europejskiej – szczególnie w Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia i Ochrony Konsumenta oraz w Europejskim Biurze ds. Bezpieczeństwa Żywności.

kierunki studiów

Medycyna Weterynaryjna

Weterynaria to 5,5-letnie studia, w trakcie których przekazywana jest gruntowna wiedza teoretyczna oraz praktyczna z zakresu nauk weterynaryjnych. Absolwent,  który  uzyskał  dyplom lekarza weterynarii, na podstawie którego właściwa okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna nadała  mu  prawo wykonywania zawodu  może podjąć pracę nie tylko w Polsce, ale również ma możliwość zdobycia zatrudnienia poza granicami kraju. Absolwent jest uprawniony do  wykonywania czynności związanych z  badaniem stanu zdrowia zwierząt oraz rozpoznawaniem, leczeniem, zapobieganiem i zwalczaniem chorób zwierząt.

Jest uprawniony do wydawania recept na leki i materiały medyczne; badania zwierząt rzeźnych, mięsa i innych produktów pochodzenia zwierzęcego; do nadzoru sanitarno-weterynaryjnego nad produktami pochodzenia zwierzęcego; sprawowania nadzoru weterynaryjnego nad obrotem zwierzętami i miejscami ich gromadzenia; wykonywania badań i weterynaryjnej oceny środków żywienia zwierząt oraz warunków ich wytwarzania; upowszechniania wiedzy weterynaryjnej; zarządzania w zakresie spraw weterynaryjnych oraz wykonywania badań laboratoryjnych prowadzonych dla celów diagnostycznych, profilaktycznych, leczniczych lub sanitarno-weterynaryjnych, podejmowania   decyzji  i odpowiedniego postępowania w przypadku stwierdzenia groźnych chorób zakaźnych i zaraźliwych, zagrażających zdrowiu i życiu zwierząt oraz człowieka.

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji

 Najważniejszymi funkcjami tego Wydziału jest kształtowanie oraz prowadzenie badań naukowych. Bazując na naukach ścisłych i przyrodniczych, zostaniesz specjalistą zdolnym do rozwiązywania zadań, zarówno w przestrzeni wiejskiej jak i zurbanizowanej. Pracownicy Wydziału prowadzą badania naukowe ukierunkowane na takie elementy środowiska naturalnego jak: woda, gleba i powietrze. Prowadzone są tu także badania z wykorzystaniem nowoczesnych technik geodezyjnych i informatycznych oraz w naukach podstawowych.

kierunki studiów

Geodezja i Kartografia

Przygotujemy Cię do wykonywania pomiarów geodezyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii pomiarowych (tachimetria elektroniczna, techniki satelitarne, skaning laserowy itp.). Będziesz mógł przeprowadzać zabiegi urządzenioworolne, tj. scalenia gruntów i podział nieruchomości. Studia przygotują Cię do pracy w wydziałach geodezji urzędów administracji publicznej, w firmach i biurach geodezyjnych lub do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Specjalności:

na I stopniu:
na studiach stacjonarnych: 

 • Geodezja rolna i wycena nieruchomości

na studiach niestacjonarnych:

 • Geodezja rolna i wycena nieruchomości

   na II stopniu:
na studiach stacjonarnych: 

 • Geodezja rolna i wycena nieruchomości
 • Geoinformatyka

na studiach niestacjonarnych:

 • Geodezja rolna i wycena nieruchomości
 • Geoinformatyka 
Gospodarka Przestrzenna

Zdobędziesz tu niezbędną wiedzę w zakresie m.in. planowania przestrzennego, gospodarki gruntami, programowania rozwoju infrastruktury technicznej, opracowania analiz przestrzennych zjawisk gospodarczych i społecznych. Wiodącą dziedziną nauki jest obszar nauk rolniczych – dyscyplina naukowa o  ochronie i kształtowaniu środowiska. Dziedziną uzupełniającą jest obszar nauk technicznych – dyscyplina z zakresu geodezji, kartografii i nauk społecznych. Przygotujemy Cię do pracy zawodowej w urzędach administracji publicznej, w zespołach przygotowujących dokumenty planistyczne.

Specjalności:

   na I stopniu:
na studiach stacjonarnych: 

 • Rozwój regionalny

na studiach niestacjonarnych:

 • Rozwój regionalny

   na II stopniu:
na studiach stacjonarnych: 

 • Rozwój regionalny i wycena nieruchomości
 • Geoinformacja

na studiach niestacjonarnych: 

 • Rozwój regionalny i wycena nieruchomości 
 • Geoinformacja
Architektura Krajobrazu

Zdobędziesz tutaj wiedzę specjalistyczną  z zakresu nauk przyrodniczych, rolniczych, technicznych i sztuk pięknych oraz nabędziesz umiejętności pozwalające wykorzystać ją w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych. Nauczymy Cię kształtować krajobraz w skali planów regionalnych, w tym w parkach narodowych i krajobrazowych, wykonywać  prace inwentaryzacyjne, projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu, łącznie z obiektami zabytkowymi. Przygotujemy Cię, jak kształtować krajobraz w skali miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Nabyte umiejętności pozwolą Ci na podjęcie pracy w jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania i pielęgnacji obiektów architektury krajobrazu oraz w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, pracowniach projektowych, konserwacji zabytków i ochrony środowiska. Kierunek ten przygotuje też do prowadzenia własnej pracowni projektowej.

Specjalności:

na I stopniu:
na studiach stacjonarnych: 

 • brak specjalności

   na II stopniu:
na studiach stacjonarnych: 

 • brak specjalności
Inżynieria Środowiska

Tutaj poznasz zjawiska i procesy zachodzące w środowisku gruntowo-wodnym i glebowym, zasady stosowania odpowiednich metod i technik w ochronie środowiska i rekultywacji terenów zdegradowanych. Kierunek wart rozważenia dla osób poszukujących pracy związanej z szeroko rozumianą inżynierią środowiska, a zwłaszcza z: inżynierią sanitarną, budownictwem wodnym w zakresie małych budowli hydrotechnicznych, gospodarką wodną, mechaniką gruntów i geotechniką, budownictwem ogólnym, ochroną powietrza oraz wykorzystywaniem roślin w rozwiązaniach inżynierskich. Studia te przygotowują do podjęcia pracy w w biurach projektowych, instytucjach nadzorujących urządzenia z zakresu inżynierii środowiska, w administracji samorządowej. Nabyte umiejętności będą przydatne również w przypadku prowadzenia własnej pracowni projektowej i wykonawczej.

Specjalności:

   na I stopniu:
na studiach stacjonarnych: 

 • brak specjalności

na studiach niestacjonarnych:

 • Inżynieria wodna i sanitarna

   na II stopniu:
na studiach stacjonarnych: 

 • Inżynieria sanitarna
 • Infrastruktura obszarów wiejskich

na studiach niestacjonarnych:

 • Inżynieria wodna i sanitarna 
Inżynieria i Gospodarka Wodna

Nauczysz się tu rozwiązywać zadania projektowe, wykonawcze i kierownicze, w specyficznych warunkach hydrologicznych, hydraulicznych, geotechnicznych i ekologicznych. Zdobędziesz umiejętność oceny warunków pracy obiektów wodnych i ich wpływu na ekosystemy wodne. Zostaniesz przygotowany do realizacji inwestycji z zakresu: regulacji rzek, budownictwa wodnego, melioracji wodnych, budowy wodociągów i kanalizacji oraz eksploatacji obiektów ochrony przeciwpowodziowej. Nabyte umiejętności umożliwią Ci pracę zawodową w biurach projektowych, przedsiębiorstwach i zakładach wykonawczych, firmach konsultingowych, instytucjach nadzorujących i eksploatujących urządzenia wodne, a także w administracji rządowej i samorządowej.

Specjalności:

   na I stopniu:
na studiach stacjonarnych: 

 • brak specjalności

   na II stopniu:
na studiach stacjonarnych: 

brak specjalności

Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa

Istotną działalnością Wydziału jest aktywność na polu badań naukowych skupionych wokół problematyki produkcji ogrodniczej w powiązaniu z biologią, genetyką, fizjologią roślin, biochemią, biotechnologią oraz ochroną roślin. Realizacja badań odbywa się w stacjach eksperymentalnych, umożliwiających prowadzenie doświadczeń polowych, w nowoczesnych szklarniach i laboratoriach. Wydział współpracuje z wieloma ośrodkami naukowo-dydaktycznymi i badawczymi w kraju oraz za granicą.

kierunki studiów

Ogrodnictwo

Jako dyplomowany ogrodnik będziesz stosować i optymalizować technologie wykorzystywane w szkółkarstwie, sadownictwie, warzywnictwie, produkcji roślin ozdobnych i zielarskich oraz przechowalnictwie. Poznasz techniki rozmnażania, uprawy, nawożenia, ochrony roślin i przechowywania oraz związane z kształtowaniem i pielęgnacją terenów zieleni. Sam zdecydujesz po studiach, czy będziesz samodzielnie prowadził gospodarstwo ogrodnicze czy podejmiesz pracę w firmach zajmujących się produkcją surowców lub przetwórstwem owocowo-warzywnym  albo w instytucjach zajmujących się kształtowaniem i konserwacją terenów zieleni.

Specjalności:

   na I stopniu:
na studiach stacjonarnych: 

 • Agroekologia i ochrona roślin
 • Bioinżynieria
 • Ogrodnictwo z marketingiem

na studiach niestacjonarnych:

 • Agroekologia i ochrona roślin
 • Bioinżynieria
 • Ogrodnictwo z marketingiem

   na II stopniu:
na studiach stacjonarnych: 

 • Agroekologia i ochrona roślin
 • Bioinżynieria
 • Sadownictwo i uprawa winorośli
 • Rośliny ozdobne
 • Rośliny warzywne

na studiach niestacjonarnych: 

 • Agroekologia i ochrona roślin
 • Bioinżynieria
 • Sadownictwo i uprawa winorośli
 • Rośliny ozdobne
 • Rośliny warzywne
Sztuka ogrodowa

Dowiesz się jak połączyć studia z zakresu nauk ogrodniczych, technicznych oraz plastycznych. Poznasz bogaty świat roślin ozdobnych oraz techniki budowy i  pielęgnacji ogrodów. Poznasz zasady projektowania przy użyciu zarówno odręcznych technik rysunkowych, jak i programów komputerowych. Samodzielnie zaprojektujesz, założysz i przeprowadzisz fachową pielęgnację różnorodnych terenów zieleni, wnętrz przestrzeni publicznej. Po ukończeniu studiów możesz rozpocząć własną działalność gospodarczą albo podjąć pracę w pracowniach zajmujących się projektowaniem i pielęgnacją ogrodów czy w szeroko rozumianym sektorze ogrodnictwa ozdobnego.                                               

Specjalności:

na I stopniu:
na studiach stacjonarnych: 

 • brak specjalności 

na studiach niestacjonarnych: 

 • brak specjalności

   na II stopniu:
na studiach stacjonarnych: 

 • brak specjalności 

na studiach niestacjonarnych: 

brak specjalności

Technologia Roślin Leczniczych i Prozdrowotnych

Pokażemy Ci, jak dobrze wykorzystywać potencjał roślin zielarskich, przyprawowych, ogrodniczych, rolniczych, kosmetycznych i innych roślin o znaczeniu leczniczym i prozdrowotnym w celu poprawy jakości życia człowieka. Zdobędziesz wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielne prowadzenie produkcji roślin leczniczych, opartej na nowoczesnych i bezpiecznych dla środowiska technologiach. Poznasz podstawy prawne i uwarunkowania społeczno-ekonomiczne regulujące pozyskanie oraz obrót surowcami i produktami roślinnymi o właściwościach nutraceutycznych i leczniczych. Nauczysz się stosować nowoczesne metody analityczne, w tym farmakopealne, do oceny tożsamości surowca roślinnego i jego standaryzacji, oraz zarządzać jakością surowca roślinnego. Po studiach możesz podjąć pracę w sektorze ogrodniczym, w laboratoriach biotechnologicznych i analitycznych lub organizacjach promujących zdrowie.

Specjalności:

na studiach stacjonarnych: 

 • brak specjalności 

na studiach niestacjonarnych: 

 • brak specjalności

   na II stopniu:
na studiach stacjonarnych: 

 • brak specjalności 

na studiach niestacjonarnych: 

 • brak specjalności
Biotechnologia

W trakcie studiów zdobędziesz interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności z zakresu  biotechnologii roślin, zwierząt, żywności i środowiska. Zgłębisz tajniki m.in. mikrobiologii, biologii komórki,, genetyki, biofizyki, biochemii, anatomii roślin i zwierząt oraz cytogenetyki. Nabyte umiejętności pozwolą Ci na podjęcie pracy w laboratoriach badających materiał biologiczny, w różnych działach produkcji roślinnej i zwierzęcej, w przemyśle rolno- spożywczym, farmaceutycznym, w ochronie zdrowia lub w przedsiębiorstwach zajmujących się ochroną środowiska naturalnego. Czy wiesz, że metody biotechnologiczne stosuje się w medycynie, produkcji żywności, hodowli roślin i zwierząt, gospodarce odpadami, rolnictwie i wielu innych gałęziach przemysłu? To właśnie dlatego kierunek biotechnologia cieszy się tak dużym zainteresowaniem.

Specjalności:

   na I stopniu:
na studiach stacjonarnych: 

 • Biotechnologia stosowana

   na II stopniu:
na studiach stacjonarnych: 

 • Biotechnologia stosowana
 • Analityka biotechnologiczna
Bioinformatyka i analiza danych

Studia na kierunku bioinformatyka i analiza danych skierowane są do osób wykazujących szczególne zainteresowania biologią, matematyką oraz programowaniem i wykorzystaniem narzędzi informatycznych, głównie w celu opisu i analizy danych biologicznych oraz przetwarzaniem wielkich zbiorów danych.

Absolwent studiów inżynierskich pierwszego stopnia ma poszerzoną wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień matematyki, biologii i informatyki, opartą na rzetelnej znajomości podstaw szeroko pojętych nauk ścisłych i przyrodniczych. Rozumie konieczność stosowania formalnego opisu procesów biologicznych oraz potrzebę poszukiwania matematycznych modeli tych procesów (analitycznych, stochastycznych i dyskretnych). Potrafi formułować i rozwiązywać podstawowe problemy biologiczne w sposób ścisły, posługując się modelami matematycznymi oraz metodami i technikami informatycznymi. Potrafi gromadzić dane dotyczące procesów biologicznych uzyskane ze specjalistycznych laboratoriów,  środowiska, jak również z szeroko dostępnych zasobów informatycznych. Potrafi zaprojektować, zaimplementować i eksplorować bazy danych, rozwijać i implementować algorytmy przetwarzania i analizy danych, w tym specjalistycznych baz danych sekwencji DNA i RNA pochodzących z programów sekwencjonowania genomów i transkryptomów. Rozumie działanie współczesnych systemów komputerowych. Potrafi programować w wybranych językach programowania, stosując paradygmaty programowania strukturalnego, obiektowego i funkcyjnego.  Posiadając gruntowne wykształcenie z zakresu matematyki i statystyki matematycznej, jak również umiejętności właściwego wykorzystania narzędzi informatycznych, potrafi – w analizie danych – zastosować wielowymiarowe metody statystyczne, metody uczenia maszynowego oraz sztucznej inteligencji. 

Kierunek bioinformatyka i analiza danych kształtuje także kompetencje społeczne, uwzględniając dynamikę zmian cywilizacyjnych, umożliwiając absolwentom bycie kreatywnym, przygotowuje do pracy zespołowej oraz daje podstawy dla prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Kształtuje również postawę odpowiedzialnego członka społeczeństwa rzetelnie wykonującego swoją pracę, zdolnego do dzielenia się swoimi kompetencjami.

Specjalności:

na I stopniu:
na studiach stacjonarnych: 

 • bioinformatyka

 • analiza danych

Winogrodnictwo i Enologia

Nauczymy Cię jak zaprojektować, założyć i prowadzić winnicę oraz winiarnię. Samodzielnie przeprowadzisz proces winifikacji i stabilizację wina. Poznasz przepisy prawne regulujące produkcję winiarską w Polsce. Dzięki wiedzy na temat neuroenologii, analizy sensorycznej oraz food-pairingu, będziesz mógł doradzać jako sommelier przy wyborze win w sektorze HoReCa, enoturystyce i firmach zajmujących się sprzedażą i dystrybucją win. Będziesz praktykował/a nie tylko w naszej uniwersyteckiej winnicy i winiarni, ale także w trakcie  wyjazdów studyjnych do krajowych i zagranicznych ośrodków zajmujących się uprawą winorośli i produkcją wina.

Specjalności:

na II stopniu:
na studiach stacjonarnych: 

 • brak specjalności 

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki prowadzi zaawansowane badania naukowe oraz kształci wysoko wykwalifikowanych inżynierów mogących zasilić krajowe i międzynarodowe elity inżynierskie i menedżerskie. Pracownicy wydziału i studenci uczestniczą w innowacyjnych projektach badawczo-rozwojowych. Podczas studiów studenci nabywają wiedzę i umiejętności z zakresu technologii informacyjnych (IT), energetyki konwencjonalnej i niekonwencjonalnej oraz wpływu procesów produkcyjnych na naturalne środowisko przyrodnicze.

kierunki studiów

Technika Rolnicza i Leśna

Kierunek poświęcony technologiom produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz metodom racjonalnej gospodarki energetycznej w procesach rolno-spożywczych. Przyswoisz tu wiedzę z zakresu elektrotechniki, elektroniki, automatyki oraz robotyki. Uzyskasz szczegółową wiedzę z materiałoznawstwa, konstruowania i eksploatowania urządzeń technicznych stosowanych w rolnictwie. Nabyte umiejętności pozwolą Ci na podjęcie pracy m.in. w branży rolno-spożywczej, w przedsiębiorstwach produkcyjnych.

Specjalności:

na I stopniu:
na studiach stacjonarnych: 

 • Mechatronika
 • Inżynieria rolnicza

na studiach niestacjonarnych:

 • Mechatronika
 • Inżynieria rolnicza

na II stopniu:
na studiach stacjonarnych: 

 • Mechatronika
 • Systemy produkcji

na studiach niestacjonarnych: 

 • Mechatronika
 • Systemy produkcji
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Celem studiów jest przekazanie gruntownej wiedzy z zakresu planowania, organizowania i kontrolowania procesów produkcyjnych. Nauczysz się wykorzystywać typowe techniki i technologie w procesach produkcyjnych i logistycznych, a także stosować zasady ergonomicznej i bezpiecznej eksploatacji maszyn. Ułatwi to prowadzenie własnej działalności gospodarczej lub podjęcie zatrudnienia w przedsiębiorstwach o różnym profilu produkcyjnym i usługowym. Będziesz mógł samodzielnie opracowywać audyty i nadzorować przemysłowe procesy produkcyjne.                                             

Specjalności:

   na I stopniu:
na studiach stacjonarnych: 

 • Organizacja systemów produkcyjnych
 • Inżynieria systemów produkcyjnych

na studiach niestacjonarnych:

 • Organizacja systemów produkcyjnych
 • Inżynieria systemów produkcyjnych

   na II stopniu:
na studiach stacjonarnych: 

 • Organizacja systemów produkcyjnych
 • Inżynieria systemów produkcyjnych

na studiach niestacjonarnych: 

 • Organizacja systemów produkcyjnych
 • Inżynieria systemów produkcyjnych
Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami

Nauczysz się instalowania oraz eksploatacji urządzeń i obiektów służących do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Dowiesz się, jak wytwarzać i przetwarzać surowce biologiczne w biopaliwa silnikowe i kotłowe. Poznasz technologie wytwarzania np. gazu generatorowego, węgla drzewnego. Dowiesz się, jak rozwiązywać problemy związane z zagospodarowaniem odpadów. Ułatwi to zatrudnienia m.in. w przedsiębiorstwach energetycznych czy zajmujących się projektowaniem systemów energetycznych.

Specjalności:

   na I stopniu:
na studiach stacjonarnych: 

 • Odnawialne źródła energii
 • Gospodarka odpadami

na studiach niestacjonarnych:

 • Odnawialne źródła energii
 • Gospodarka odpadami

   na II stopniu:
na studiach stacjonarnych: 

 • Odnawialne źródła energii
 • Gospodarka odpadami
 • Systemy energetyczne w budynkach

na studiach niestacjonarnych: 

 • Odnawialne źródła energii
 • Gospodarka odpadami
 • Systemy energetyczne w budynkach
Transport i Logistyka

W trakcie studiów przekażemy Ci wiadomości jak funkcjonują i rozwijają się przedsiębiorstwa z branży logistyczno-transportowej. Uzyskasz specjalistyczną wiedzę z zakresu budowy, eksploatacji i organizacji środków transportu, zintegrowanych systemów transportowych oraz inżynierii ruchu. Uzyskasz informacje związane z infrastrukturą transportową i logistyczną niezbędne do projektowania systemów logistycznych. Studia na tym kierunku przygotują Cię do pracy zawodowej w sektorze TSL (transport-spedycja-logistyka), przedsiębiorstwach produkcyjno-usługowych, zakładach komunikacji miejskiej.

Specjalności:

na I stopniu:
na studiach stacjonarnych: 

 • Transport specjalistyczny i spedycja
 • Systemy informatyczne w logistyce

na studiach niestacjonarnych:

 • Transport specjalistyczny i spedycja
 • Systemy informatyczne w logistyce

   na II stopniu:
na studiach stacjonarnych: 

 • Zarządzanie w logistyce
 • Inżynieria transportu i spedycja

na studiach niestacjonarnych: 

 • Zarządzanie w logistyce
 • Inżynieria transportu i spedycja

Wydział Leśny

W licznych sekcjach Koła Naukowego Leśników poznasz ludzi z pasją, zobaczysz czym są badania naukowe, a na obozach studenckich poznasz nowe zakątki w kraju i za granicą.

W ramach programów ERASMUS i CEEPUS dowiesz się jak wygląda leśnictwo w innych krajach, zapraszamy na studia w Austrii, Finlandii, Czechach, Niemczech i wielu innych krajach Europy. Kształcimy w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, na studiach inżynierskich, magisterskich i podyplomowych.

kierunki studiów

Leśnictwo

U nas zdobędziesz konkretny i sprawdzony zawód związany z przyrodą, a gdy znajdziesz się w gronie najlepszych absolwentów będziesz mieć zagwarantowane miejsce pracy w Lasach Państwowych. Kształcimy nie tylko leśników, na Wydziale Leśnym zdobędziesz także solidne podstawy do pracy w parkach narodowych i krajobrazowych, biurach urządzania lasu, placówkach naukowych, szkolnictwie leśnym oraz w administracji państwowej i samorządowej.

Studia u nas dają wszechstronną wiedzę przyrodniczą oraz techniczną. Dzięki nim poznasz florę i faunę naszych lasów, nauczysz się korzystać z nowoczesnych narzędzi GIS oraz poznasz najnowsze rozwiązania z zakresu inżynierii leśnej. Na studentów czekają nie tylko sale wykładowe i laboratoria, ale także lasy. W Leśnym Zakładzie Doświadczalnym w Krynicy, w parkach narodowych i wielu innych miejscach odbywają się zajęcia terenowe w różnych porach roku.

Wydział Leśny to jedyne miejsce w Polsce gdzie można studiować na poziomie studiów magisterskich Leśnictwo na terenach zurbanizowanych (ang. Urban Forestry). To ciekawe studia dla wszystkich zainteresowanych środowiskiem aglomeracji miejskiej, lasami miejskimi, parkami oraz zrównoważonym rozwojem miasta i planowaniem terenów zieleni, przyczyniającym się do lepszego komfortu życia.

Specjalności:

   na I stopniu:
na studiach stacjonarnych: 

 • brak specjalności

na studiach niestacjonarnych: 

 • brak specjalności

   na II stopniu:
na studiach stacjonarnych: 

 • Zarządzanie zasobami leśnymi
 • Ochrona ekosystemów leśnych
 • Leśnictwo na terenach zurbanizowanych
 • Geoinformatyka w leśnictwie

na studiach niestacjonarnych: 

 • Zarządzanie zasobami leśnymi
 • Ochrona ekosystemów leśnych

Wydział Technologii Żywności

Technologia Żywności łączy w sobie zagadnienia z zakresu szeroko pojętych nauk rolniczych, przyrodniczych, technicznych oraz aspekty ekonomiczne i prawne dotyczące żywności i żywienia człowieka. Dzięki dużej liczbie ćwiczeń w laboratoriach wyposażonych w nowoczesną aparaturę poznasz przebieg procesów produkcyjnych oraz metody analizy surowców i żywności. Zdobyta wiedza pozwoli Ci podjąć pracę w branży spożywczo-gastronomicznej lub w instytucjach kontrolujących i nadzorujących produkcję i dystrybucję żywności. Pod opieką pracowników możesz brać aktywny udział w prowadzeniu prac badawczych oraz sesjach naukowych.

kierunki studiów

Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

Staniesz się tu specjalistą w zakresie przetwarzania, utrwalania, przechowywania oraz kontroli jakości żywności. Nauczysz się procesu produkcyjnego, włącznie z doborem maszyn i urządzeń. Zaznajomimy Cię z prawem żywnościowym i zasadami prawidłowego żywienia. Jako absolwent będziesz mógł pracować w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, laboratoriach oraz w zakładach zajmujących się pozyskiwaniem, dystrybucją żywności i żywieniem człowieka.

Specjalności:

na I stopniu:
na studiach stacjonarnych: 

 • brak specjalności 

   na studiach niestacjonarnych: 

 • brak specjalności

   na II stopniu:
na studiach stacjonarnych: 

 • brak specjalności 

na studiach niestacjonarnych: 

 • brak specjalności
Dietetyka

W trakcie studiów przekażemy Ci wiadomości z  zakresu żywienia człowieka zdrowego i  zagrożonego lub dotkniętego chronicznymi chorobami niezakaźnymi. Nauczymy Cię planować racjonalne żywienie różnych grup ludzi, przygotowywać potrawy wchodzące w skład poszczególnych diet oraz dokonywać oceny sposobu żywienia i stanu odżywienia. Zdobędziesz wiedzę z zakresu profilaktyki leczniczej i prowadzenia edukacji żywieniowej. Jako absolwent możesz ubiegać się o pracę w poradniach dietetycznych i ośrodkach leczenia chorób żywieniowozależnych, przedsiębiorstwach żywienia zbiorowego oraz zakładach dostarczających żywność do różnych jednostek żywienia zbiorowego.               

Specjalności:

na I stopniu:
na studiach stacjonarnych: 

 • brak specjalności 

   na II stopniu:
na studiach stacjonarnych: 

 • brak specjalności 

na studiach niestacjonarnych: 

 • brak specjalności
Browarnictwo i Słodownictwo

Zostaniesz specjalistą z zakresu projektowania produktów browarniczych, podstaw inżynierii i techniki kontroli jakości oraz utrzymania higieny w zakładzie produkcyjnym. Poznasz, jak funkcjonuje rynek i zrozumiesz zasady marketingu tego typu produktów i usług. Mamy swój Browar Uniwersytecki, gdzie będziesz mógł praktykować nabyte umiejętności. Dzięki nam zostaniesz przygotowany do pracy w  zakładach produkujących słód i inne surowce browarnicze oraz piwo (w skali rzemieślniczej, regionalnej i przemysłowej). Wśród naszej kadry zajęcia prowadzone są przez praktyków pracujących w przemyśle.             

Specjalności:

na I stopniu:
na studiach stacjonarnych: 

 • brak specjalności 

   na II stopniu:
na studiach stacjonarnych: 

 • brak specjalności 

Rekrutacja

kontakt

Biuro Rekrutacji (informacje ogólne):  czynne w godz. 900 – 1300,  tel. 12 662 48 60 (62)

  e-mail: rekrutacja@urk.edu.pl

KONTAKT do Zespołów Rekrutacyjnych przeprowadzających kwalifikację na studia:

 STUDIA STACJONARNE

  kierunki:

 • biogospodarka

 • ochrona środowiska (po inż.)

 • rolnictwo

Zespół Rekrutacyjny
Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego
Al. Mickiewicza 21
31-120 Kraków

tel. 12 662 43 34
15-17 lutego w godz. 10:00 do 14:00
e-mail: rekrutacja.wre@urk.edu.pl

  kierunek

 • leśnictwo

Zespół Rekrutacyjny
Wydziału Leśnego
Al. 29 Listopada 46
31-425 Kraków

tel. 509 177 774
tel. 12 662 53 66
e-mail: wlrekrutacja.st@urk.edu.pl

  kierunki

 • bioinżynieria zwierząt

 • zootechnika

Zespół Rekrutacyjny
Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28, pok. 009
30-059 Kraków

tel. 12 662 41 76
tel. 698 616 898
e-mail: rekrutacja.whibz@urk.edu.pl

  kierunek

 • architektura krajobrazu

Zespół Rekrutacyjny
Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji
ul. Balicka 253 c, pok. 152
30-198 Kraków

tel. 12 662 40 17
e-mail: a.sieprawska@urk.edu.pl

  kierunki

 • inżynieria środowiska

 • inżynieria i gospodarka wodna

Zespół Rekrutacyjny
Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji
Al. Mickiewicza 24/28, pok. 545 C
30-059 Kraków

tel. 12 662 40 09
e-mail: d.hyzy@urk.edu.pl

  kierunek

 • geodezja i kartografia

Zespół Rekrutacyjny
Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji
ul. Balicka 253 c, pok. 237
30-149 Kraków

tel. 12 662 45 16
e-mail: rekrutacja.geod@urk.edu.pl

  kierunek

 • gospodarka przestrzenna

Zespół Rekrutacyjny
Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji
ul. Balicka 253 a, pok. 115
30-149 Kraków

tel. 12 662 45 03
e-mail: rekrutacja.gp@urk.edu.pl

  kierunki

 • biotechnologia

 • ogrodnictwo

 • sztuka ogrodowa

 • technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych

 • winogrodnictwo i enologia

Zespół Rekrutacyjny
Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa
Al. 29 Listopada 54, pok. D-10
31-425 Kraków

tel. 12 662 5318
e-mail: rekrutacja.wbio@urk.edu.pl

  kierunki

 • odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

 • technika rolnicza i leśna

 • transport i logistyka

 • zarządzanie i inżynieria produkcji

Zespół Rekrutacyjny
Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki
ul. Balicka 116 B, pok. 101 (115)
30-149 Kraków

tel. 12 662 46 16
tel. 12 662 46 30
e-mail: rekrutacja.wipie@urk.edu.pl

  kierunki

 • dietetyka

 • technologia  żywności i żywienie człowieka

Zespół Rekrutacyjny
Wydziału Technologii Żywności
ul. Balicka 122, pok. 1.52
30-149 Kraków

tel. 669 680 010
e-mail: rekrutacja.wtz@urk.edu.pl

  kierunek

 • weterynaria (rekrutacja od czerwca 2021 r.)

Zespół Rekrutacyjny
Uniwersyteckiego Centrum
Medycyny Weterynaryjnej
Al. Mickiewicza 24/28, pok. 009
30-059 Kraków

tel. 12 662 40 19
e-mail: rekrutacja.ucmw@urk.edu.pl

 

 STUDIA NIESTACJONARNE

  kierunki:

 • biogospodarka

 • ochrona środowiska (po inż.)

 • rolnictwo

Zespół Rekrutacyjny
Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego
Al. Mickiewicza 21
31-120 Kraków

tel. 12 662 43 34
15-17 lutego w godz. 10:00 do 14:00
e-mail: rekrutacja.wre@urk.edu.pl

  kierunek

 • leśnictwo

Zespół Rekrutacyjny
Wydziału Leśnego
Al. 29 Listopada 46
31-425 Kraków

tel. 509 177 876
tel. 12 662 53 85

e-mail: wlrekrutacja.ni@urk.edu.pl

  kierunek

 • zootechnika

Zespół Rekrutacyjny
Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28, pok. 009
30-059 Kraków

tel. 12 662 41 76
tel. 698 616 898
e-mail: rekrutacja.whibz@urk.edu.pl

  kierunki

 • inżynieria środowiska

Zespół Rekrutacyjny
Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji
Al. Mickiewicza 24/28, pok. 545 C
30-059 Kraków

tel. 12 662 40 61
e-mail: j.czarnecki@urk.edu.pl

  kierunek

 • geodezja i kartografia

Zespół Rekrutacyjny
Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji
ul. Balicka 253 a, pok. 221
30-149 Kraków

tel. 12 662 45 39
e-mail: rekrutacja.gik@urk.edu.pl

  kierunek

 • gospodarka przestrzenna

Zespół Rekrutacyjny
Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji
ul. Balicka 253 a, pok. 115
30-149 Kraków

tel. 12 662 45 03
e-mail: rekrutacja.gp@urk.edu.pl

  kierunki

 • ogrodnictwo

 • sztuka ogrodowa

 • technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych

Zespół Rekrutacyjny
Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa
Al. 29 Listopada 54, pok. D-10
31-425 Kraków

tel. 12 662 5318
e-mail: rekrutacja.wbio@urk.edu.pl

  kierunki

 • odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

 • technika rolnicza i leśna

 • transport i logistyka

 • zarządzanie i inżynieria produkcji

Zespół Rekrutacyjny
Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki
ul. Balicka 116 B, pok. 101 (115)
30-149 Kraków

tel. 12 662 46 16
tel. 12 662 46 30
e-mail: rekrutacja.wipie@urk.edu.pl

  rekrutacja od czerwca 2021 r. na kierunki:

 • dietetyka

 • technologia  żywności i żywienie człowieka

Zespół Rekrutacyjny
Wydziału Technologii Żywności
ul. Balicka 122, pok. 1.52
30-149 Kraków

tel. 669 680 010
e-mail: rekrutacja.wtz@urk.edu.pl

Szczegółowy Kontakt