Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie

O wydziale

Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie

Szkoła policealna o profilu medyczno-społecznym oraz centrum kształcenia ustawicznego wchodzące w skład ZJEWM w Krakowie to wykwalifikowana  kadra i wieloletnie doświadczenie zawodowe.

Można u nas bezpłatnie, w krótkim czasie zdobyć wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie wybranego zawodu. Nauka trwa 1 rok, 1,5 roku lub 2 lata w zależności od zawodu w systemie zaocznym, stacjonarnym lub dziennym. Świetna atmosfera, elastyczne godziny zajęć dostosowane do potrzeb słuchaczy. Oferujemy  nowoczesną, dostosowaną do potrzeb rynku pracy  i wymagań egzaminacyjnych bazę dydaktyczną zgodnie z nowymi podstawami programowymi. Szkoła jest jednocześnie ośrodkiem egzaminacyjnym.

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowania na rynku pracy, umożliwiamy osobom dorosłym uzyskanie i uzupełnienie kwalifikacji zawodowych. Świetna lokalizacja, dobry dojazd komunikacyjny, możliwość zakwaterowania w internacie na czas nauki.

Nasi słuchacze mają możliwość  udziału w  bezpłatnych  kursach np. prawa jazdy lub specjalistycznych kursach o profilu medyczno- społecznym  oraz stażach zawodowych w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”.

Misja szkoły: „Nauka w trosce o zdrowie i życie”.

Największe osiągnięcia
 • 100 % zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie to nasz atut!
 • Rozpoznawalność oraz dobra opinia w środowisku pracodawców!. Pracodawcy w pierwszej kolejności wybierają absolwentów naszej szkoły!
Perspektywy zaowodowe absolwentów

Zawody medyczno- społeczne to zawody przyszłości, stale poszukiwane na rynku pracy.  Najczęściej nasi absolwenci znajdują zatrudnienie w szpitalach, domach pomocy społecznej, warsztatach terapii zajęciowej, żłobkach,  gabinetach protetyki słuchu, salonach optycznych, sterylizatorniach.

Nasi partnerzy
 • Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza”
 • Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego w Krakowie
 • Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
 • Stowarzyszenie GAUDIUM ET SPES Warsztaty Terapii Zajęciowej os. Górali 19 w Krakowie
 • Firma Geers Dobry Słuch
 • Citonet Centralna Sterylizacja medyczna dla Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
 • Gabinety optyczne
Strona Szkoły

Kierunki

Kierunki kształcenia

Asystent osoby niepełnosprawnej

Asystent osoby niepełnosprawnej udziela pomocy i organizuje wsparcie osobie niepełnosprawnej w utrzymaniu lub podejmowaniu aktywności społecznej i zawodowej oraz korzystaniu z różnych form kompleksowej rehabilitacji.

Kwalifikacja: SPO.01. Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej

 • Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy
  kształcenie w systemie zaocznym
 • roczny  cykl nauczania
 • matura nie jest wymagana
 • brak ograniczenia wiekowego
 • możliwość łączenia nauki z pracą

Po ukończeniu kursu absolwent jest przygotowywany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • planowania, wraz z osobą niepełnosprawną lub jej rodziną, kompleksowego wsparcia;
 • świadczenia opieki i wsparcia w zakresie samodzielnego funkcjonowania osoby niepełnosprawnej;
 • wykonywania czynności w zakresie czynności higienicznych;
 • wsparcia osoby niepełnosprawnej w utrzymaniu lub podejmowaniu aktywności społecznej i zawodowej;
 • udzielania pomocy osobie niepełnosprawnej w korzystaniu z różnych form kompleksowej rehabilitacji;
 • współtworzenia programów rehabilitacji i pomocy osobie niepełnosprawnej;
 • pobudzania aktywności osoby niepełnosprawnej oraz jej bliskich;

Możliwość zatrudnienia

 • ośrodki pomocy społecznej,
 • warsztaty terapii zajęciowej,
 • domy pomocy społecznej,
 • środowiskowe domy samopomocy,
 • kluby samopomocy,
 • dzienne domy pomocy społecznej,
 • ośrodki wsparcia,
 • fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • zakłady opiekuńczo-lecznicze,
 • inne placówki ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

Dlaczego asystent osoby niepełnosprawnej jest ważnym zawodem?

Ukończenie kursu pozwoli Ci na pracę w bardzo ważnych zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej. Szacuje się, że niepełnosprawność w Polsce dotyka blisko 16% ogółu społeczeństwa. Osoby niepełnosprawne są narażone na wykluczenie społeczne, więc jest to jedna z najważniejszych kwestii społecznych. Asystent osoby niepełnosprawnej pomaga osobom niepełnosprawnym w przeciwdziałaniu dyskryminacji oraz otacza swoich podopiecznych profesjonalną opieką. Kurs powstał na potrzeby rynku pracy i jest przeprowadzany przez doświadczoną kadrę.

Przedmioty realizowane na kursie Asystent Osoby Niepełnosprawnej

Program kursu obejmuje m.in.:

 • Zdrowie publiczne
 • Wybrane zagadnienia z psychologii
 • Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
 • Planowanie i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej
 • Język angielski zawodowy
 • Język migowy
 • Wspieranie i pielęgnowanie osoby niepełnosprawnej
 • Aktywizacja osoby niepełnosprawnej
Opiekun medyczny
Opiekun medyczny to osoba, która w sposób profesjonalny pomaga chorym i niesamodzielnym zaspokoić podstawowe potrzeby życiowe. Jako opiekun medyczny możesz znaleźć zatrudnienie w: szpitalach, hospicjach, świadcząc indywidualną opiekę w domu pacjenta, domach pomocy społecznej, fundacjach i stowarzyszeniach oraz zakładach opiekuńczo-leczniczych.

MED.14.– Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i   niesamodzielnej

 • kształcenie w formie stacjonarnej
 • półtoraroczny cykl nauczania
 • matura nie jest wymagana
 • brak ograniczenia wiekowego
 • możliwość łączenia nauki z pracą

Absolwent jest przygotowywany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej o różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku;
 • pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu podstawowych potrzeb biologicznych;
 • pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w podtrzymywaniu aktywności społecznej;
 • aktywizowania osoby chorej i niesamodzielnej do zwiększania samodzielności życiowej;
 • zapewnienia osobie chorej i niesamodzielnej bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego;
 • zapewnienia osobie chorej i niesamodzielnej higienicznych warunków otoczenia;
 • wykonywania zabiegów higienicznych;
 • wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych oraz czynności opiekuńczych w różnym stopniu zaawansowania choroby;
 • współdziałania z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym;
 • asystowania pielęgniarce podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich;
 • użytkowania urządzeń, przyborów oraz narzędzi do wykonywania zabiegów higienicznych;
 • konserwacji przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich;
 • popularyzowania zachowań prozdrowotnych.

Możliwość zatrudnienia:

 • szpitale,
 • indywidualna opieka w domu pacjenta,
 • domy pomocy społecznej,
 • środowiskowe domy samopomocy,
 • fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych,
 • zakłady opiekuńczo-lecznicze,
 • niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej,
 • w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.

Opiekunowie medyczni w swojej codziennej pracy pomagają także innemu personelowi medycznemu. Przyszłych opiekunów medycznych nauczymy wykonywania zawodu w nowoczesnych pracowniach. Nasza baza dydaktyczna dla opiekunów medycznych to:

 • pracownia anatomiczna,
 • pracownia pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • pracownia zabiegów pielęgnacyjnych oraz czynności opiekuńczych osobie chorej,
 • pracownia zabiegów medycznych oraz zabiegów pielęgnacyjnych.

Przykładowe przedmioty realizowane podczas nauki:

 • Zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze
 • Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną
 • Zdrowie publiczne
 • Podstawy anatomii i fizjologii i patologii
 • Opieka pielęgnacyjna nad osobą chorą i niesamodzielną
 • Opieka medyczna
 • Zabiegi medyczne
 • Pierwsza pomoc
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Język angielski zawodowy
 • Język migowy
 • Działania medyczno-pielęgnacyjne i opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną – zajęcia w podmiotach leczniczych.
Opiekunka dziecięca

Opiekunka dziecięca zajmuje się sprawowaniem opieki nad małymi dziećmi do lat 3 w zastępstwie rodziców podczas ich nieobecności. Zawód opiekunki dziecięcej jest zajęciem dla osób, które lubią dzieci i mają z nimi dobry kontakt. Opiekunka dziecięca zapewnia dzieciom właściwą opiekę pielęgnacyjną, dbając o ich bezpieczeństwo i prawidłowy rozwój. Opiekunka dziecięca prowadzi   zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne, uwzględniając  rozwój psychomotoryczny  dziecka.

Kwalifikacja SPO.04. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka

Pobieranie nauki na naszej uczelni na kierunku Opiekunka Dziecięca to m.in.:

 • kształcenie w systemie dziennym, stacjonarnym lub zaocznym,
 • 2–letni cykl nauczania,
 • matura nie jest wymagana,
 • brak ograniczenia wiekowego,
 • możliwość łączenia nauki z pracą,
 • możliwość zamieszkania w internacie.

Absolwent jest gotowy na świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka

Absolwenci pracujący w zawodzie opiekunka dziecięca, są przygotowani do wykonywania następujących działań wychowawczych:

 • planowania i organizowania pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej;
 • pielęgnowania dziecka zdrowego, chorego i z niepełnosprawnością;
 • prowadzenia działań wychowawczych i edukacyjnych wspomagających rozwój psychomotoryczny dziecka właściwy do wieku;
 • promowania zdrowia i prowadzenia działań profilaktycznych;
 • udzielania pomocy w stanach zagrożenia zdrowotnego dziecka;
 • wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych;
 • prawidłowe odżywianie dziecka.

Możliwość zatrudnienia

Kierunek Opiekunka Dziecięca jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku. Absolwent ma możliwość podjęcia pracy w takich miejscach jak:

 • żłobki,
 • kluby dziecięce,
 • przedszkola,
 • oddziały szpitalne,
 • placówki rehabilitacyjne i uzdrowiskowe,
 • domy małego dziecka,
 • w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
 • oraz w różnego rodzaju ośrodkach zajmujących się sprawowaniem fachowej opieki nad dziećmi.

Przykładowe przedmioty realizowane podczas nauki

 • Zdrowie publiczne z elementami pierwszej pomocy
 • Podstawy anatomii i  fizjologii
 • Wychowanie plastyczno- techniczne
 • Wybrane zagadnienia z psychologii
 • Pielęgnowanie dziecka zdrowego
 • Pielęgnowanie dziecka chorego i z niepełnosprawnością
 • Wychowanie i edukowanie dziecka
 • Język angielski zawodowy
 • Język migowy
 • Zabiegi pielęgnacyjno-higieniczne
 • Działania wychowawcze
 • Opieka nad dzieckiem
 • Wychowanie muzyczne
Protetyk słuchu

Protetyk słuchu zajmuje się osobami niedosłyszącymi i osobami z podejrzeniem niedosłuchu. Jednym z zadań protetyka słuchu jest wykonywanie specjalistycznych badań słuchu. Protetycy słuchu pracują głównie w gabinetach, zajmując się badaniem słuchu, doborem aparatów słuchowych na podstawie wykonanych badań słuchu oraz jako audiometryści.

Kwalifikacje:

MED.05. Świadczenie usług medycznych w zakresie badania i protezowania słuchu

 • kształcenie w formie zaocznej
 • 2 – letni cykl nauczania
 • w procesie rekrutacji nie wymagamy od kandydata posiadania matury
 • brak ograniczenia wiekowego
 • możliwość łączenia nauki z pracą
 • możliwość zamieszkania w internacie

Protetyk słuchu jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wykonywania badań słuchu u dorosłych i dzieci;
 • analizowania i oceniania wyników badań słuchu na potrzeby protezowania;
 • dobierania i dopasowywania aparatów słuchowych oraz urządzeń wspomagających słyszenie;
 • sprawowania opieki audioprotetycznej po doborze aparatów słuchowych;
 • wykonywania odlewu ucha;
 • produkowania wkładki usznej i obudowy aparatu wewnątrzusznego;
 • prowadzenia działań profilaktycznych i udzielania pomocy w stanach zagrożenia zdrowotnego, specyficznych dla zawodu protetyka słuchu

Możliwość zatrudnienia protetyka słuchu:

 • gabinety protetyki słuchu
 • gabinety audiologiczne
 • w pracowniach otoplastycznyche
 • serwis techniczny sprzętu audioprotetycznego np. aparatów słuchowych
 • zakłady badawcze i produkcyjne aparatów słuchowych

Przykładowe przedmioty z zakresu protetyki słuchu:

 • Opieka audioprotetyczna
 • Badanie słuchu
 • Dopasowanie aparatów słuchowych
 • Serwisowanie sprzętu audioprotetycznego
 • Zdrowie publiczne z elementami pierwszej pomocy
 • Podstawy anatomii, fizjologii i patologii narządu słuchu
 • Metody badania słuchu
 • Budowa, naprawa i miernictwo aparatów słuchowych
 • Otoplastyka
 • Podstawy akustyki i psychoakustyki
 • Język angielski zawodowy
 • Język migowy
Technik optyk

Technik optyk to bez wątpienia atrakcyjny zawód i często poszukiwany na rynku pracy. Absolwent szkoły, jako dyplomowany technik optyk jest specjalistą posiadającym wiedzę przede wszystkim z zakresu: optyki, optometrii, anatomii, fizjologii i patologii narządu wzroku, nowoczesnych technologii produkcji soczewek i ich właściwości. W związku ze zdobytymi umiejętnościami doboru, konserwacji i naprawy pomocy wzrokowych oraz przyrządów optycznych używanych w różnych branżach z pewnością pozwolą mu na prowadzenie własnej działalności gospodarczej i jeszcze bardziej efektywną obsługę klienta w salonie optycznym.

MEP.02. Montaż i naprawa elementów i układów optycznych

MEP.03. Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych

 • kształcenie w formie zaocznej
 • 2-letni cykl nauczania
 • w procesie rekrutacji do naszej szkoły policealnej nie wymagamy od kandydata posiadania matury
 • brak ograniczenia wiekowego
 • możliwość łączenia nauki z pracą
 • możliwość zamieszkania w internacie

Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • w zakresie kwalifikacji MEP.02. Montaż i naprawa elementów i układów optycznych:
 1. a) przygotowywania materiałów i elementów optycznych do montażu,
 2. b) montowania i demontowania elementów, układów i przyrządów optycznych,
 3. c) naprawiania elementów układów,
 4. d) justowania elementów, układów i przyrządów optycznych;
 • w zakresie kwalifikacji MEP.03. Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych:
 1. a) wykonywania pomiarów w optyce okularowej,
 2. b) udzielania informacji w zakresie posługiwania się pomocami wzrokowymi,
 3. c) wykonywania i naprawy pomocy wzrokowych.

Przykładowe przedmioty realizowane podczas nauki w naszej szkole policealnej ZJEWM:

 • Technologie optyczno – mechaniczne
 • Rysunek techniczny
 • Urządzenia optyczne w praktyce
 • Wykonywanie pomiarów optycznych
 • Dobór i dopasowanie pomocy wzrokowych
 • Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych
 • Podstawy optyki
 • Podstawy elektroniki i elektrotechniki
 • Pierwsza pomoc
 • Budowa urządzeń optycznych
 • Technologia i materiałoznawstwo optyczne
 • Anatomia, fizjologia i patologia narządu wzroku
 • Pomiary optyczne
 • Pomoce wzrokowe
 • Język angielski zawodowy
Technik sterylizacji medycznej

Technik sterylizacji medycznej jest specjalistą w zakresie sterylizacji sprzętu i wyrobów medycznych. W swojej pracy zajmuje się przede wszystkim kontrolą procesów mycia, dezynfekcji sterylizacji. Kwalifikuje wyroby medyczne do diagnozy i leczenia wg ww. procesów.

Kwalifikacja MED.12. Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych

 • kształcenie w formie stacjonarnej,
 • roczny cykl nauczania,
 • matura nie jest wymagana,
 • brak ograniczenia wiekowego,
 • możliwość łączenia nauki z pracą,
 • możliwość zamieszkania w internacie.

Kandydat do tego zawodu z pewnością musi być staranny, cierpliwy oraz musi przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Technik sterylizacji medycznej zajmuje się zachowaniem czystości mikrobiologicznej sprzętu używanego w leczeniu i diagnostyce.

Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • kwalifikowania sprzętu i wyrobów medycznych do procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji;
 • przeprowadzania mycia, dezynfekcji i sterylizacji przy użyciu odpowiednich metod i urządzeń;
 • przeprowadzania kontroli procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji;
 • prowadzenia dokumentacji mycia, dezynfekcji i sterylizacji.

Możliwości zatrudnienia

 • praca w publicznych zakładach ochrony zdrowia,
 • praca w niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej,
 • praca w gabinetach stomatologicznych,
 • praca w gabinetach kosmetycznych,
 • gabinety lekarskie,
 • gabinety weterynaryjne,
 • pracownie endoskopowe – sterylizatornie,
 • punkty sterylizacyjne,
 • gabinety stomatologiczne,
 • gabinety kosmetyczne,
 • pracownie zajmujące się mikrobiologią,
 • zakłady produkujące sterylne narzędzia,
 • inne podmioty zajmujących się sterylizacją.

Przedmioty realizowane podczas nauki

Poniżej przedstawiono niektóre moduły realizowane na zajęciach:

 • Technologia mycia i dezynfekcji
 • Technologia sterylizacji
 • Wykonywanie dekontaminacji medycznej
 • Zdrowie publiczne
 • Podstawy anatomii i fizjologii
 • Pierwsza pomoc
 • Propedeutyka zawodu
 • Język angielski zawodowy
 • Język migowy.

Sprawdź, czy aktualnie odbywa się nabór w naszej bezpłatnej szkole policealnej dla dorosłych i młodzieży na kierunek technik sterylizacji medycznej w Krakowie. W naszej szkole ZJEWM nauka przez cały rok jest bezpłatna.

Terapeuta zajęciowy

Terapeuta zajęciowywspomaga i aktywizuje osoby chore i niepełnosprawne poprzez zastosowanie różnych metod, form oraz technik terapii zajęciowej w procesie kompleksowej rehabilitacji. Jeśli chcesz pomagać osobom starszym, chorym lub niepełnosprawnym kierunek terapeuta zajęciowy jest właśnie dla Ciebie. Zawód terapeuty zajęciowego należy do bardzo perspektywicznych zawodów w branży medycznej. Kwalifikacje w zawodzie pozwalają na podjęcie pracy zarówno w kraju jak i za granicą.

Kwalifikacja: MED.13. Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej

 • kształcenie w systemie dziennym lub  stacjonarnym (3 dni w tygodniu)
 • 2–letni cykl nauczania
 • matura nie jest wymagana
 • brak ograniczenia wiekowego
 • możliwość łączenia nauki z pracą
 • możliwość zamieszkania w internacie

Absolwent jest przygotowywany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • budowania relacji terapeutycznych z podopiecznym, jego rodziną, środowiskiem i zespołem wielodyscyplinarnym;
 • rozpoznawania i diagnozowania potrzeb biopsychospołecznych, stanu funkcjonalnego podopiecznego przez terapeutę zajęciowego we współpracy z zespołem wielodyscyplinarnym;
 • planowania indywidualnego i grupowego programu lub planu działań terapeutycznych na podstawie diagnozy terapeutycznej, uwzględniającej możliwości, potrzeby, zainteresowania i sposób funkcjonowania podopiecznego, jego środowisko i specyfikę placówki;
 • organizowania działań w zakresie terapii zajęciowej w celu poprawy funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego podopiecznego oraz jego integracji społecznej i zawodowej;
 • ewaluacji procesu terapeutycznego na podstawie dokumentacji i oceny prowadzonej terapii zajęciowej.

Dlaczego warto wybrać kierunek terapeuta zajęciowy?

Zawód, jaki wykonuje terapeuta zajęciowy, jest niezwykle istotny z punktu widzenia ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Praca jako terapeuta zajęciowy przynosi wiele satysfakcji. Podtrzymywanie kontaktu terapeutycznego z pacjentem jest dla niego bardzo ważne. Zadania terapeuty zajęciowego mają na celu poprawę społecznego funkcjonowania pacjenta. Nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu z pacjentem oraz wsparcie psychiczne jest niezwykle istotnym elementem tego zawodu, dlatego też jest to odpowiedzialne zajęcie. Aby zostać terapeutą zajęciowym, potrzebna jest umiejętność rozpoznawanie i diagnozowanie potrzeb podopiecznego, ponieważ liczy się przede wszystkim dobro pacjenta.

Podczas wykonywania zawodu celem terapeuty zajęciowego jest m.in.:

 • poprawa stanu fizycznego pacjenta,
 • nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu,
 • dobieranie pracy w zależności od możliwości podopiecznego.

Możliwości zatrudnienia terapeuty zajęciowego

Terapia zajęciowa daje szerokie perspektywy zatrudnienia na dzisiejszym rynku pracy:

 • warsztaty terapii zajęciowej,
 • domy pomocy społecznej,
 • zakłady opiekuńczo-lecznicze,
 • zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze,
 • środowiskowe domy samopomocy,
 • świetlice terapeutyczne,
 • dzienne domy pomocy społecznej,
 • kluby seniora,
 • szpitale,
 • hospicja,
 • poradnie rehabilitacyjne,
 • szkoły specjalne,
 • sanatoria,
 • inne placówki ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

Sprawdź FAQ

Przedmioty realizowane podczas nauki

Przykładowe przedmioty realizowane podczas nauki w zawodzie terapeuty zajęciowego:

 • Prace rękodzielniczo-krawieckie
 • Prace plastyczno-techniczne
 • Metody i techniki terapii zajęciowej
 • Prowadzenie terapii zajęciowej
 • Zdrowie publiczne z elementami pierwszej pomocy
 • Wybrane zagadnienia z psychologii
 • Podstawy anatomii, fizjologii i patologii
 • Podstawy terapii zajęciowej
 • Diagnoza terapeutyczna
 • Język angielski zawodowy
 • Język migowy

REKRUTACJA

Terminy postępowania rekrutacyjnego w Zespole Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego na rok szkolny 2023/2024

24.04.2023 r. – 17.07.2023 r.  – termin składania dokumentów

25.07.2023 r.  godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły

02.08.2023 r. godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych  do szkoły

03.08.2023 r. – 11.08.2023 r. – składanie dokumentów w postępowaniu uzupełniającym

21.08.2023 r. godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i   niezakwalifikowanych do szkoły w postępowaniu uzupełniającym

28.08.2023 r. godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych  w wyniku postępowania uzupełniającego

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał)
 • zaświadczenie lekarskie (oryginał) zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. Badania lekarskie (lekarz medycyny pracy) można  wykonać w placówce Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy w Krakowie, przy ul. Zygmunta Augusta 1 (skierowanie wydaje sekretariat, po złożeniu dokumentów)
 • wniosek do szkoły
 • wniosek na kwalifikacyjny kurs zawodowy 
 • 2 fotografie podpisane na odwrocie (3,5 cm x 4,5 cm)

Komplet dokumentów prosimy składać w sekretariacie szkoły w dniach od poniedziałku do środy w godzinach od 8.00 do 14.00, czwartek-piątek 10.00-17.00 lub przesłać pocztą.

Kandydaci, którzy nie zostaną przyjęci z powodu braku wolnych miejsc, tworzą listę rezerwową.

Szczegółowych informacji dotyczących postępowania rekrutacyjnego udzielają pracownicy sekretariatu szkoły.

Rekrutacja

Kontakt

Szczegółowy Kontakt

Pełna nazwa szkoły:

Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie

kod pocztowy i miejscowość:

ulica:

tel. (np. +48-12 kierunkowy)

 

 

adres mailowy:

 

strona internetowa szkoły:

 

Facebook:

31-945  Kraków

os. Teatralne 4a

(+48 -12) 644-28-72

(+48 -12) 644-28-71

 

sekretariat@zjewm.krakow.pl

 

www.zjewm.krakow.pl

 

www.facebook.pl/zjewm