trójmiejska mapa akademicka

O uczelni

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie to historia, tradycja, a także pewnego rodzaju most łączący przeszłość z teraźniejszością. To nie tylko uczelnia, lecz znacznie więcej. Aby przekazać dokładną historię uczelni, należałoby cofnąć się do 1397 roku, w którym to ówczesny papież Bonifacy IX, na prośbę królowej Jadwigi i Władysława Jagiełły powołał do życia Wydział Teologii w Krakowie.

Współczesny Uniwersytet Papieski Jana Pawła II to nowoczesna uczelnia, wychodząca naprzeciw wymaganiom rynku pracy, jednocześnie zachowująca nieprzerwanie swój charakter i nieustannie prowadząca określoną misję. UPJPII należy do Międzynarodowej Federacji Uniwersytetów Katolickich, Uniwersyteckiej Sieci Europejskich Stolic Kultury, Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, jak również Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. W kontekście naukowym, uczelnia zajmuje się badaniem i przekazywaniem wiedzy teologicznej, jak również z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i sztuki.

Studia

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie prowadzi kształcenie na studiach pierwszego i drugiego stopnia, jak również na jednolitych studiach magisterskich. Ponadto, realizuje kształcenie na studiach podyplomowych, doktoranckich, a także w ramach licznych szkoleń i warsztatów, także dla młodszych słuchaczy. Studenci uczelni otrzymują możliwość kształcenia w ramach różnorodnych programów, takich jak MOST, czy Erasmus+, jak również uczestnictwo w projekcie Tandem Językowy, którego celem, oprócz nauki języków obcych, jest pomoc w aklimatyzacji zagranicznych studentów.

Studenci Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie poszerzają wiedzę i rozwijają zainteresowania nie tylko poprzez uczestnictwo w zajęciach. Na uczelni działają: chór „Psalmodia”, liczne koła naukowe i organizacje studenckie, a także Sekcja Smoczych Łodzi, czyli załoga wioślarska.

Wykładowcy

Wykładowcy Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie to grono wybitnych pedagogów oraz specjalistów w swoich dziedzinach, mających na koncie liczne publikacje naukowe, jak również nagrody i wyróżnienia. To oni, we współpracy ze studentami, dbają o przyjazną atmosferę, niezbędną do nauki oraz o relacje oparte na wzajemnym szacunku.

Infrastruktura

Siedziba Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie mieści się przy ulicy Kanonicznej 25, czyli niedaleko Katedry Wawelskiej, Kościoła św. Idziego, czy Kościoła św. Andrzeja. Warto jednak zaznaczyć, że uczelnia ze względu na swą wielkość posiada znacznie więcej adresów, pod którymi funkcjonują między innymi: biblioteka, duszpasterstwo akademickie „Patmos”, międzywydziałowe studium języków obcych, czy wydawnictwo naukowe.

Kierunki studiów

Kierunki studiów I stopnia

Stacjonarne

ARCHIWISTYKA, ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ I INFOBROKERSTWO (lic.)

Brak specjalności

Dołącz do grupy na facebooku
DIGITAL MEDIA – KREATYWNOŚĆ, ANALIZA, ZARZĄDZANIE (lic.)

Specjalności:

 • kreatywność wirtualna – innowacje, aplikacje, design
 • analityka sieci – big data, SEO, performance marketing
 • digital biznes – tworzenie, ekonomia i zarządzanie
Dołącz do grupy na facebooku
DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA (lic.)

Specjalności:

 • e-dziennikarstwo
 • reklama, branding, public relations
 • realizacja radiowo-telewizyjna
 • Communication and Media Studies
Dołącz do grupy na facebooku
ARCHIWISTYKA, ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ I INFOBROKERSTWO (lic.)

Brak specjalności

Dołącz do grupy na facebooku
HISTORIA (lic.)

Specjalności:

 • historia chrześcijaństwa
 • Europa Wschodnia
 • historia doktryn politycznych i prawnych
Dołącz do grupy na facebooku
HISTORIA SZTUKI (lic.)

Brak specjalności

Dołącz do grupy na facebooku
MUZYKA KOŚCIELNA (lic.) - w przygotowaniu

Brak specjalności

Dołącz do grupy na facebooku
NAUKI O RODZINIE (lic.)

Specjalności:

 • mediacje rodzinne
 • terapia zajęciowa
Dołącz do grupy na facebooku
OCHRONA DÓBR KULTURY (lic.)

Brak specjalności

Dołącz do grupy na facebooku
PEDAGOGIKA (lic.)

Specjalności:

 • resocjalizacja z socjoterapią
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
Dołącz do grupy na facebooku
PRACA SOCJALNA (lic.)

Specjalności:

 • praca socjalna z osobą chorującą psychicznie
 • praca socjalna z osobą starszą
 • praca socjalna z rodziną i dzieckiem
Dołącz do grupy na facebooku
STUDIA NAD CYWILIZACJAMI (lic.) - w przygotowaniu

STUDIA NAD CYWILIZACJAMI (lic.) – w przygotowaniu

TURYSTYKA I ZARZĄDZANIE DZIEDZICTWEM KULTUROWYM (lic.)

Specjalności:

 • turystyka historyczna
 • zarządzanie dziedzictwem materialnym i niematerialnym
Dołącz do grupy na facebooku

Studia I stopnia niestacjonarne

DIGITAL MEDIA – KREATYWNOŚĆ, ANALIZA, ZARZĄDZANIE (lic.)

Specjalności:

 • kreatywność wirtualna – innowacje, aplikacje, design
 • analityka sieci – big data, SEO, performance marketing
 • digital biznes – tworzenie, ekonomia i zarządzanie
Dołącz do grupy na facebooku

Kierunki studiów II stopnia

Stacjonarne

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA (mgr)

Specjalności:

 • e-dziennikarstwo
 • reklama, branding, public relations
 • realizacja radiowo-telewizyjna
Dołącz do grupy na facebooku
FILOZOFIA (mgr)

Specjalności:

 • etyka stosowana
 • filozofia a chrześcijaństwo
 • filozofia w nauce
 • filozofia systematyczna
 • Philosophy in English
Dołącz do grupy na facebooku
HISTORIA (mgr)

Brak specjalności

Dołącz do grupy na facebooku
HISTORIA SZTUKI (mgr)

Brak specjalności

Dołącz do grupy na facebooku
KOMUNIKOWANIE PROMOCYJNO-WIZERUNKOWE – REKLAMA, BRANDING, PUBLIC RELATIONS (mgr)

Specjalności:

 • reklama i branding
 • public relations
 • projektowanie promocyjne
Dołącz do grupy na facebooku
NAUKI O RODZINIE (mgr)

Specjalności:

 • interwencja kryzysowa
 • poradnictwo rodzinne
Dołącz do grupy na facebooku
PEDAGOGIKA (mgr)

Specjalności:

 • resocjalizacja połączona z socjoterapią
 • tanatopedagogika
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
Dołącz do grupy na facebooku
POLITYKA HISTORYCZNA - w przygotowaniu

Brak specjalności

PRACA SOCJALNA (mgr)

Specjalności:

 • organizacja usług społecznych i społeczności lokalnej
 • praca socjalna wobec sytuacji kryzysowych w społeczeństwie
Dołącz do grupy na facebooku
MUZYKA KOŚCIELNA (mgr)

Brak specjalności

Dołącz do grupy na facebooku
OCHRONA DÓBR KULTURY (mgr)

Brak specjalności

Dołącz do grupy na facebooku
TURYSTYKA I ZARZĄDZANIE DZIEDZICTWEM KULTUROWYM (mgr)

Specjalności:

 • turystyka historyczna
 • zarządzanie dziedzictwem materialnym i niematerialnym
 • kultury Azji
Dołącz do grupy na facebooku

Studia II stopnia niestacjonarne

KOMUNIKOWANIE PROMOCYJNO-WIZERUNKOWE – REKLAMA, BRANDING, PUBLIC RELATIONS (mgr)

Specjalności:

 • reklama i branding
 • public relations
 • projektowanie promocyjne
Dołącz do grupy na facebooku
PRACA SOCJALNA (mgr)

Specjalności:

 • kuratela społeczna
 • praca socjalna wobec sytuacji kryzysowych w społeczeństwie
Dołącz do grupy na facebooku

Kierunki studiów jednolitych magisterskich

Jednolite studia magisterskie stacjonarne

PEDAGOGIKA SPECJALNA - w przygotowaniu

• wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
• edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

PRAWO KANONICZNE (mgr)

Brak specjalności

Dołącz do grupy na facebooku
PSYCHOLOGIA (mgr)

Specjalności:

 • psychologia edukacji i przygotowanie do pracy w oświacie
 • psychologia kliniczna z elementami duchowości i formacji
 • psychologia kliniczna z psychoterapią
 • psychologia duchowości i formacji
Dołącz do grupy na facebooku
TEOLOGIA (mgr)

Specjalności:

 • teologia kapłańska
 • teologia katechetyczno-pastoralna
 • teologia systematyczna
Dołącz do grupy na facebooku
TEOLOGIA (WYDZIAŁ TEOLOGICZNY SEKCJA W TARNOWIE) (mgr)

Specjalności:

 • teologia kapłańska
 • teologia katechetyczno-pastoralna

Kierunki Studiów w języku angielskim

Studia I stopnia w języku angielskim stacjonarne

COMMUNICATION AND MEDIA STUDIES (lic.)

Specjalność na studiach 1 stopnia  na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Dołącz do grupy na facebooku
PHILOSOPHY (lic.)

kierunek na studiach 1 stopnia

Dołącz do grupy na facebooku

Studia II stopnia w języku angielskim stacjonarne

PHILOSOPHY, ETHICS AND RELIGION (mgr)

Specjalność na studiach 2 stopnia na kierunku filozofia

Dołącz do grupy na facebooku

Szkoła Doktorska UPJP II

Szkoła doktorska jest jednostką ogólnouczelnianą, która kształci w dyscyplinach:

 • filozofia
 • historia
 • nauki o komunikacji społecznej i mediach
 • nauki teologiczne
 • prawo kanoniczne
 • nauki o sztuce

Rekrutacja

galeria zdjęć

Kontakt

Dane kontaktowe

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 

rekrutacja@upjp2.edu.pl

012 37 08 670

012 37 08 617 (for foreigners)

Szczegółowy kontakt