Akademia wychowania fizycznego

im. bronisława czecha w krakowie

O uczelni

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. Bronisława Czecha w Krakowie to jedna z najlepszych uczelni prowadzących badania naukowe oraz kształcenie w dyscyplinie nauk o kulturze fizycznej. Jest to zatem czołowa w Polsce uczelnia kształcąca w sposób profesjonalny, efektywny i nowoczesny.

Akademia Wychowania Fizycznego jest państwową uczelnią wyższą, w której studiuje prawie 4 tys. młodych ludzi. Posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej. AWF prowadzi studia pierwszego i drugiego stopnia oraz Szkołę Doktorską.

Prężnie działające Centrum Edukacji Zawodowej organizuje studia podyplomowe, kursy instruktorskie i trenerskie w różnych dyscyplinach sportu, stwarza możliwość dokształcania i nabywania nowych kwalifikacji:

  • Sport (kursy instruktorskie, trenerskie)
  • Rekreacja (kursy instruktora rekreacji ruchowej)
  • Fizjoterapia, Wellness i SPA
  • Bezpieczeństwo i ratownictwo
  • Turystyka, integracja, animacja, wypoczynek
  • Warsztaty, szkolenia, konferencje
  • Studia podyplomowe

Studenci AWF mają możliwość wyczynowego uprawiania sportu w Klubie Sportowym AZS AWF Kraków, funkcjonującym sprawnie dzięki wydatnej pomocy uczelni. W sekcjach: lekkiej atletyki, szermierki, wioślarstwa, kajakarstwa slalomowego, gimnastyki i taekwondo olimpijskiego, sport uprawia blisko 650 osób w tym ok. 400 studentów i absolwentów uczelni. Wśród nich prawie 300 studentów reprezentuje uczelnię w Akademickich Mistrzostwach Małopolski oraz Akademickich Mistrzostwach Polski, w których AWF w Krakowie od kilku lat zajmuje czołowe lokaty. Reprezentanci AZS AWF Kraków zdobywają najwyższe laury w kraju, ustanawiają rekordy Polski i z powodzeniem reprezentują nasz kraj w zawodach międzynarodowych. O bardzo wysokim poziomie sportowym tych sekcji świadczy również rywalizacja drużynowa, w której od wielu lat akademicy z Krakowa plasują się w ścisłej czołówce krajowej.

Idź do Uczelni

Wydziały i kierunki

Wychowanie Fizyczne

Studia pierwszego stopnia

Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Uzyskuje niezbędną wiedzę biologiczną i społeczną oraz umiejętności umożliwiające kompetentne oddziaływanie środkami fizycznymi na organizm i środkami pedagogicznymi na osobowość oraz przygotowanie do pracy zawodowej jako nauczyciel wychowania fizycznego.

Miejscem zatrudnienia absolwenta mogą być przedszkola i szkoły podstawowe, placówki wychowania pozaszkolnego, organizacje sportowe i placówki kultury fizycznej.

W trakcie pierwszego roku studiów studenci mogą wybrać jedną z grup zajęć specjalistycznych: odnowa biologiczna, gimnastyka korekcyjna, trener personalny. W ramach zajęć organizowanych przez Centrum Edukacji Zawodowej AWF w Krakowie, student ma możliwość uczestniczenia w jednej specjalizacji realizowanej w ramach zajęć fakultatywnych.

 

Studia drugiego stopnia

Dzięki uzyskanemu na studiach wykształceniu z zakresu nauk przyrodniczych i społecznych oraz opanowaniu umiejętności nauczania ruchu i usprawniania ciała, absolwent uzyskuje kwalifikacje umożliwiające kompetentne oddziaływanie środkami fizycznymi na organizm i środkami społecznymi na osobowość w celu zaspokojenia doraźnych potrzeb wychowanków w zakresie rozwoju somatyczno-motorycznego oraz przygotowania ich do dbałości o zdrowie, sprawność i budowę własnego ciała. Wymaga to, poza gruntowną znajomością metod diagnozy i prognozy rozwoju fizycznego i psychicznego, umiejętności programowania środków kształcenia i wychowania fizycznego oraz kultury i wrażliwości pedagogicznej, gwarantujących efektywną realizację zajęć lekcyjnych i pozaszkolnych w zakresie wychowania fizycznego, sportu, rekreacji i turystyki młodzieży szkolnej.

Miejscem zatrudnienia absolwentów mogą być wszystkie typy szkół, placówki oświatowo-wychowawcze, związki, zrzeszenia i stowarzyszenia sportowe oraz organizacje społeczne kultury fizycznej i turystyki.

W trakcie pierwszego roku studiów studenci mogą wybrać jedną z grup zajęć specjalistycznych: menedżer sportu i trener przygotowania fizycznego w sporcie.

Studenci, spełniający określone wymagania, mogą realizować w ramach zajęć fakultatywnych specjalizacje i uzyskać dodatkowo uprawnienia trenera sportu (II klasy) z wybranych dyscyplin sportu.

Wychowanie Fizyczne w Służbach Mundurowych

Studia pierwszego stopnia

Absolwent kierunku wychowanie fizyczne w służbach mundurowych jest przygotowany do: pracy dydaktyczno-wychowawczej, promowania zdrowia i aktywności fizycznej w miejscu pracy, a także samodzielnego planowania, realizacji i ewaluacji aktywności fizycznej służącej zdrowiu. Posiada podstawową wiedzę i umiejętności oraz kompetencje z obszaru nauk o kulturze fizycznej, nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu, które pozwalają oddziaływać na organizm człowieka w celu zaspokojenia jego potrzeb związanych z uczestnictwem w kulturze fizycznej. Absolwent jest także przygotowany do podjęcia pracy w: przedszkolach i szkołach podstawowych – zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela; instytucjach oświatowych oraz instytucjach kultury fizycznej, zgodnie z warunkami zyskiwania kwalifikacji zawodowych w sporcie określonymi przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej oraz w strukturach służb mundurowych. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Ponadto, potrafi projektować i realizować programy treningowe dostosowane do potrzeb służb mundurowych, mające na celu rozwój specjalnej sprawności fizycznej lub zwiększenie wydolności fizycznej organizmu osób wykonujących zadania w zróżnicowanych i ekstremalnych warunkach środowiska zewnętrznego. Posiada umiejętności i kompetencje w zakresie określania predyspozycji fizycznych do służby w formacjach mundurowych oraz dokonywania pomiaru i oceny wydolności fizycznej i sprawności fizycznej, której wysoki poziom determinuje skuteczne wykonywanie zadań służbowych. Legitymizuje się wysoką sprawnością fizyczną co umożliwia demonstrowanie ćwiczeń fizycznych. Posiada kompetencje instruktora technik i taktyki interwencji/samoobrony, gimnastyki podstawowej, instruktora wybranych zespołowych gier sportowych (piłki nożnej, piłki ręcznej, piłki siatkowej lub koszykówki) oraz uprawnienia ratownika wodnego i stopień instruktora pływania.

Jest przygotowany do pracy m.in. w Policji, Służbie Wojskowej, Straży Granicznej, Straży Pożarnej, Straży Gminnej, Służbie Celnej, Służbie Więziennej, w Służbach Specjalnych (AW, ABW), BOR.

Trener Zdrowia i Sprawności Fizycznej

Studia pierwszego stopnia

Kogo chcemy kształcić?

Specjalista trener zdrowia i sprawności fizycznej funkcjonuje w obszarach profesjonalnego wspierania klientów w osiąganiu osobistych celów zdrowotnych i sprawnościowych, aktywnie uczestniczy w zapobieganiu przewlekłym chorobom i urazom. Opracowuje, promuje i wdraża skuteczne plany dotyczące prozdrowotnego stylu życia, które obejmują dostosowaną aktywność fizyczną i trening, zdrowe nawyki żywieniowe i zarządzanie stylem życia, w celu realizacji celów zdrowotnych i sportowych.

Sylwetka absolwenta

Osoby zainteresowane podjęciem studiów na tym kierunku powinny być sprawne fizycznie i psychicznie, wykazywać się pasją do wysiłku fizycznego, dbałością o własne zdrowie i dobre samopoczucie, mieć zdolność do szybkiego i odpowiedniego reagowania zgodnie ze stawianymi wymaganiami. Od studentów oczekuje się dojrzałości do racjonalnej oceny rzeczywistości w oparciu o aktualny stan wiedzy z zakresu zdrowia i sprawności fizycznej, umiejętności nawiązywania i utrzymywania relacji interpersonalnych z nauczycielami, kolegami i klientami oraz zachowania poufności w relacjach z klientami, przyjmowania wskazówek od przełożonego i umiejętności pracy indywidualnej oraz w zespole.

Absolwent posiada umiejętności, wiedzę i kompetencje w zakresie niezbędnym do osiągania celu poprawy zdrowia osób w populacjach zróżnicowanych wiekowo oraz z różnymi schorzeniami, poprzez sprawność fizyczną, w oparciu o wiedzę o funkcjonowaniu ciała i psychiki człowieka. Student tego kierunku zdobędzie niezbędną wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w zakresie wdrażania programów zdrowotnych, bazujących na podnoszeniu sprawności fizycznej i wydolności wysiłkowej osób w różnym wieku, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z przebytych schorzeń oraz starzenia się organizmu. Uzyska zaawansowane kształcenie i praktyczne doświadczenie w zakresie budowy i funkcjonowania organizmu podczas wysiłku fizycznego, umiejętności trenerskich, zasad prawidłowego żywienia, promocji sprawności fizycznej, związanej z projektowaniem i realizacją programów aktywności fizycznej i odnowy biologicznej, dostosowanych do wieku oraz rodzaju schorzenia.

Kształcenie na kierunku będzie miało również za zadanie zdobycie szerokiego praktycznego doświadczenia edukacyjnego w zakresie umiejętności komunikacji, oceny stanu funkcjonalnego organizmu, programowania treningu sprawnościowego z uwzględnieniem obiektywnych ograniczeń. Uzyskanie kompetencji w rozwijaniu relacji trener-klient, realizowane będzie poprzez zdobycie umiejętności identyfikowania potrzeb (celów) klienta, tworzenie i wdrażanie profesjonalnych, zindywidualizowanych i grupowych planów (programów) podnoszenia sprawności fizycznej, ukierunkowanych na zidentyfikowane potrzeby (cele) i obiektywne ograniczenia, przy zapewnieniu stałego wsparcia trenerskiego.

Studenci, którzy ukończą ten kierunek studiów, wykorzystując wiedzę o funkcjonowaniu ludzkiego ciała, będą posiadali kompetencje w zakresie budowania relacji i umiejętności potrzebnych do bezpiecznej i skutecznej oceny stanu sprawności fizycznej i ograniczeń funkcjonalnych oraz psychicznych, opracowania i wdrożenia skutecznych programów treningu prozdrowotnego dla różnych populacji, zróżnicowanych wiekowo i pod względem przebytych schorzeń.

Zatrudnienie absolwentów

Absolwenci kierunku Trener zdrowia i sprawności fizycznej” znajdą zatrudnienie, jako trenerzy personalni, trenerzy grup fitness i trenerzy zdrowia w obiektach prywatnych, korporacyjnych i społecznych, w tym w klubach fitness i instytucjach specjalistycznych medycyny sportowej, klinikach rehabilitacyjnych, ośrodkach i klubach sportowych, programach społecznych wspierania zdrowia oraz programach dla osób starszych i programach promocji zdrowia w firmach. Studenci będą mieli możliwość podjęcia dalszego kształcenia na pokrewnych kierunkach związanych z treningiem sportowym i edukacją zdrowotną, czy fizjoterapią.

Sport w szkolnym wychowaniu fizycznym

Studia pierwszego stopnia

Kierunek Sport w szkolnym wychowaniu fizycznym umiejscowiony jest w obszarze nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej. Absolwent zdobywa ogólną wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych, biologicznych i ekonomicznych oraz umiejętności korzystania z niej w pracy zawodowej i życiu, z zachowaniem zasad etycznych.

Sport jest jedną z ważnych wartości kulturowych, wpływających na rozwój człowieka, jego zdrowie i jakość życia. Sport, jako forma aktywności człowieka, mająca na celu doskonalenie jego sił psychofizycznych, indywidualnie lub zbiorowo, wg reguł umownych, jest międzypokoleniowym przekazem wzorów wartości i wzorów zachowań wobec ciała. Jego celem jest kształtowanie kompetencji technologicznych i aksjologicznych w zakresie dbałości o ciało w aspekcie zadań doraźnych i odległych. Sport wyczynowy jest obszernym zbiorem rozmaitych dziedzin uprawianych w różnych formach i postaciach przez osoby utalentowane w młodym i dojrzałym wieku z myślą o
uzyskiwaniu najwyższych wyników.

Studia na kierunku Sport przygotowują do edukacji i wychowania poprzez sport, samodzielnego planowania i realizacji szkolenia sportowego, do promowania zdrowia i aktywności fizycznej w miejscu pracy i środowisku lokalnym oraz inicjowania i organizowania przedsięwzięć sportowych.

Nabyte umiejętności mogą być wykorzystane w projektowaniu, realizowaniu i kontrolowaniu procesu treningowego sportowca, jak również w zarządzaniu organizacją sportową.

Absolwent jest uprawniony do pracy jako nauczyciel wychowania fizycznego. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent uzyskuje tytuł licencjata.

Kultura Fizyczna Osób Starszych

Studia drugiego stopnia

Absolwent kierunku kultura fizyczna osób starszych posiada wykształcenie i przygotowanie zawodowe pozwalające na pracę z osobami w wieku seniora, przede wszystkim w zakresie stosowania ćwiczeń fizycznych w profilaktyce chorób oraz poprawie zdrowia i jakości życia. Posiada merytoryczne przygotowanie i predyspozycje psychofizyczne do pracy z ludźmi starszymi oraz legitymuje się sprawnością fizyczną pozwalającą na przeprowadzenie ćwiczeń fizycznych z tymi osobami. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Absolwent realizujący grupę przedmiotów specjalistycznych: Trener przygotowania fizycznego osób starszych jest przygotowany do pracy z osobami starszymi indywidualnie lub w klubach Masters. Potrafi dostosować plany treningowe do indywidualnych możliwości zawodników w kategorii Masters oraz osób podejmujących trening zdrowotny. Jest fachowcem z zakresu monitorowania obciążeń treningowych, kształtowania zdolności motorycznych (wytrzymałość, siła, szybkość, koordynacyjne zdolności motoryczne), diagnostyki wydolności oraz programowania i indywidualizacji przygotowania motorycznego pod kątem stawianych celów. Posiada wiedzę z zakresu żywienia i suplementacji osób starszych aktywnych fizycznie.

Absolwent realizujący grupę przedmiotów specjalistycznych: Promocja zdrowia i odnowa biologiczna osób starszych posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zdrowiu i pokrewnych. Znajomość problematyki profilaktyki zagrożeń zdrowia osób starszych pozwala absolwentowi na pracę indywidualną oraz w jednostkach samorządowych powołanych do opieki nad osobami starszymi. Posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do kształtowania, podtrzymywania, przywracania sprawności i wydolności fizycznej utraconej lub obniżonej wskutek hipofunkcji narządu ruchu u osób w różnym wieku. Posiada umiejętności planowania i wykonywania zabiegów odnowy biologicznej u osób starszych. Legitymuje się umiejętnością dostosowywania swoich działań do wymogów współczesnej gerokinezjologii i kontrolowania efektywności procesu usprawniania osób starszych. Posiada wiedzę z zakresu żywienia i suplementacji z uwzględnieniem dietoterapii chorób typowych dla tej grupy populacyjnej.

Kultura Fizyczna w Służbach Mundurowych

Studia drugiego stopnia

Absolwent uzyskuje tytuł magistra. Jest przygotowany do: pracy dydaktyczno-wychowawczej, promowania zdrowia i aktywności fizycznej w miejscu pracy, a także samodzielnego planowania, realizacji i ewaluacji aktywności fizycznej służącej zdrowiu.

Posiada poszerzoną wiedzę i umiejętności oraz kompetencje z obszaru nauk o kulturze fizycznej, nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu, które pozwalają oddziaływać na organizm człowieka w celu zaspokojenia jego potrzeb związanych z uczestnictwem w kulturze fizycznej. Potrafi projektować i realizować programy treningowe ukierunkowane na potrzeby służb mundurowych, mające na celu rozwój specjalnej sprawności fizycznej lub zwiększenie wydolności fizycznej organizmu osób wykonujących zadania w zróżnicowanych i ekstremalnych warunkach środowiska zewnętrznego. Zna język obcy na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Ponadto posiada umiejętności i kompetencje w zakresie określania predyspozycji fizycznych do służby w formacjach mundurowych oraz dokonywania pomiaru i oceny wydolności fizycznej i sprawności fizycznej, której wysoki poziom determinuje skuteczne wykonywanie zadań służbowych. Legitymizuje się wysoką sprawnością fizyczną co umożliwia demonstrowanie ćwiczeń fizycznych.

Dzięki wyborowi jednej z dwóch grup zajęć specjalistycznych absolwent nabywa dodatkowe kompetencje w zakresie sportów wodnych (wiedza i umiejętności z zakresu bezpiecznej organizacji zajęć w wodzie, teorii i metodyki nauczania pływania, korzystania ze sprzętu pływającego: łodzi żaglowych, wiosłowych, z napędem mechanicznym i kajaków – absolwenci mogą uzyskać stopień instruktora sportu – specjalność pływanie, posiadają też kompetencje do ubiegania się o uprawnienia ratownika wodnego i sternika motorowodnego) lub sportów przestrzennych (umiejętności dotyczące różnych sposobów wspinania się na ścianach sztucznych i w terenie, metod asekuracji i technik linowych oraz z zakresu podstawowych technik jazdy na nartach po trasach i poza nimi, a także podstawowe umiejętności dotyczące narciarstwa wysokogórskiego – dodatkowo studenci, będący absolwentami studiów pierwszego stopnia AWF, kierunków: Wychowanie Fizyczne w Służbach Mundurowych, Wychowanie Fizyczne, Kultura Fizyczna Osób Starszych, mogą uzyskać kompetencje instruktora rekreacji narciarstwa zjazdowego).

Do strony wydziału
Fizjoterapia

5 letnie jednolite studia magisterskie

Absolwenci osiągają kompetencje niezbędne do: kształtowania, podtrzymywania i przywracania sprawności, utraconej lub obniżonej wydolności, nienagannego wykonywania wszelkich zabiegów fizjoterapeutycznych, poprawnego funkcjonowania w zespołach rehabilitacyjnych, kierowania zespołem fizjoterapeutycznym oraz organizacji i zarządzania placówkami oferującymi usługi fizjoterapeutyczne. Uczelnia kształci fizjoterapeutów, którzy uzyskują kompetencje zgodne z ustawą o zawodzie fizjoterapeuty. Są to kompetencje niezbędne do wykonywania badań z zakresu diagnostyki funkcjonalnej oraz kwalifikacje z zakresu programowania i kontrolowania efektywności zabiegów fizjoterapeutycznych w dysfunkcjach narządu ruchu oraz narządów wewnętrznych, w schorzeniach u osób w różnym wieku.

Absolwenci osiągają kompetencje niezbędne do prowadzenia badań naukowych i włączania się w pracę zespołów badawczych. Studia kończą się obroną pracy magisterskiej, absolwenci uzyskują tytuł magistra fizjoterapii. Po złożeniu Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego uzyskują prawo wykonywania zawodu i mogą podjąć pracę we wszystkich placówkach służby zdrowia, ośrodkach sportowych i instytucjach dla osób niepełnosprawnych.

Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów trzeciego stopnia – studiów doktoranckich

Terapia Zajęciowa

Studia pierwszego stopnia

Studenci są kształceni zgodnie z standardami ustalonymi przez Światową Federację Terapeutów Zajęciowych (WFOT) i Europejską Sieć Terapii Zajęciowej w Szkolnictwie Wyższym (ENOTHE). Koncepcja kształcenia na studiach pierwszego stopnia na kierunku Terapia zajęciowa koncentruje się na szerokich kompetencjach umożliwiających pełnienie roli zawodowej licencjata – specjalisty w zakresie terapii zajęciowej. Kompetencje te są niezbędne do prowadzenia procesu terapii zajęciowej zgodnie z założeniami terapii skoncentrowanej na osobie (ang. Person Centred Practice) oraz opartej na badaniach naukowych (EBP).

Plan studiów daje także możliwość wyboru licznych atrakcyjnych przedmiotów, które mogą rozwijać zainteresowania zawodowe studentów jak: Terapia ręki czy Integracja sensoryczna. Zajęcia na studiach I stopnia są prowadzone w formie warsztatowej, z wykorzystaniem metod dydaktycznych opartych na metodzie problem based learning oraz elementach metod coaching’owych.

Absolwenci są przygotowani do podejmowania działań na rzecz poprawy dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego jednostek i grup w formie bezpośredniej terapii lub w obszarze organizowania wsparcia dla osób z ograniczeniami w funkcjonowaniu, osób z niepełnosprawnościami, zaburzeniami psychicznymi oraz osób wykluczonych społecznie czy zagrożonych wykluczeniem, dla poprawy ich funkcjonowania, integracji społecznej i aktywizacji zawodowej. Mogą także podejmować aktywności skoncentrowane na promocji zdrowia i zapobieganiu niepełnosprawności i ograniczeniom w uczestniczeniu w życiu społecznym.

Studia kończą się egzaminem i uzyskaniem tytułu licencjata terapii zajęciowej. Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia, kierowania swoim rozwojem zawodowym.

 

Studia drugiego stopnia

Studenci studiów II stopnia na kierunku Terapia zajęciowa są kształceni zgodnie z standardami ustalonymi przez Światową Federację Terapeutów Zajęciowych (WFOT) i Europejską Sieć Terapii Zajęciowej w Szkolnictwie Wyższym (ENOTHE).

Absolwenci uzyskują kompetencje niezbędne do diagnostyki pacjenta oraz planowania procesu terapii zajęciowej, dokumentowania przebiegu prowadzonej terapii, prowadzenia badań naukowych w zakresie terapii zajęciowej, umiejętności pracy w zespole interdyscyplinarnym, kierowania zespołem terapeutycznym oraz zarządzania placówkami oferującymi usługi z zakresu terapii zajęciowej. Studia II stopnia uwypuklają charakterystyczne dla nowoczesnych światowych i europejskich trendów rozumienie terapii zajęciowej, a ukończenie studiów drugiego stopnia wzmacnia tożsamość zawodową terapeutów zajęciowych oraz przyczynia się do podniesienia ich statusu nie tylko w zespole terapeutycznym, lecz także w odbiorze społecznym.

Dodatkowo absolwenci studiów II stopnia uzyskują kwalifikacje pedagogiczne co umożliwia im podjęcie pracy w placówkach, które wymagają tego typu uprawnień (np. szkoły, przedszkola). Absolwent kierunku ma zatem szerokie oraz unikalne kompetencje, pozwalające na osiągnięcie dobrej pozycji na rynku pracy.

Absolwenci mają możliwość kontynuowania procesu rozwoju kompetencji, przygotowania się do świadomego, opartego na refleksji uczenia się oraz rozwijania świadomości posiadanych kompetencji przygotowujących do kształcenia ustawicznego (portfolio). Absolwenci zyskują doświadczenie oraz pogłębione rozumienie mechanizmów zachowania się człowieka w różnym wieku i z różną niepełnosprawnością oraz w różnych sytuacjach życiowych. Zyskują kompetencje pozwalające na komunikowanie się z różnymi grupami pacjentów, wykorzystywanie w praktyce metod i środków oddziaływania na grupę, jak i na jednostkę oraz pogłębione umiejętności współpracy w zespole interdyscyplinarnym. Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu: podstaw prawnych służby zdrowia, psychologii klinicznej, antropologii i etyki. Ukończenie studiów drugiego stopnia daje również kompetencje do posługiwania się różnymi formami, technikami i metodami terapii zajęciowej, m.in.: praca autobiograficzna, komunikacja alternatywna, terapia Snoezelen, czy aktywne formy ruchowe, co podnosi atrakcyjność na rynku pracy.

Studia kończą się obroną pracy magisterskiej i uzyskaniem tytułu magistra terapii zajęciowej. Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów trzeciego stopnia – studiów doktoranckich.

Kosmetologia

Studia pierwszego stopnia

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku kosmetologia posiada niezbędne kwalifikacje do diagnostyki skóry, właściwego zaplanowania i świadomego przeprowadzania zabiegów kosmetycznych zarówno przy zastosowaniu preparatów kosmetycznych, jak i nowoczesnej aparatury kosmetycznej.

Absolwent jest przygotowany do pracy w różnych placówkach takich jak: gabinety kosmetyczne, ośrodki odnowy biologicznej, centra Wellness&SPA, gabinety dermatologiczne oraz medycyny estetycznej, a także laboratoria firm farmaceutycznych i kosmetycznych, sieci dystrybucji kosmetyków, działy kontroli jakości, czy w firmach zajmujących się surowcami i półproduktami używanymi do wytwarzania kosmetyków. Absolwent może podejmować współpracę z lekarzami medycyny estetycznej, dermatologii, alergologii oraz lekarzami chirurgii plastycznej w zakresie pielęgnacji skóry. Ponadto jest przygotowany do pełnienia funkcji edukatora stylu życia sprzyjającego zdrowiu fizycznemu i psychicznemu. Absolwent jest świadomy konieczności ustawicznego podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Zna prawne, organizacyjne i etyczne uwarunkowania związane z wykonywanym zawodem.

Studia kończą się egzaminem dyplomowym, uzyskaniem tytułu licencjata kosmetologii. Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia.

 

Studia drugiego stopnia

Absolwent studiów drugiego stopnia jest przygotowany do przeprowadzania profesjonalnej diagnostyki skóry, planowania i wykonywania zabiegów kosmetycznych w zakresie kosmetologii pielęgnacyjnej, upiększającej z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań. Potrafi odczytywać skład kosmetyku i ustalić jego zastosowania. Udziela porad w zakresie powstrzymywania procesów starzenia skóry oraz pielęgnacji skóry w różnych jednostkach chorobowych. Uczelnia kształci kosmetologów posiadających kompetencje niezbędne do prowadzenia badań naukowych i włączania się w pracę zespołów badawczych. Absolwent jest gotowy do pracy z lekarzem dermatologiem, a także do współpracy z firmami produkującymi preparaty kosmetyczne, kierowania zespołem kosmetologów oraz nadzorowania przebiegu stosowania kosmetyków i technik kosmetycznych. Doskonale porusza się w środowisku branży kosmetologicznej. Absolwent uzyskuje przygotowanie do zorganizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego.

Studia kończą się obroną pracy magisterskiej i uzyskaniem tytułu magistra kosmetologii. Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów trzeciego stopnia – studiów doktoranckich.

Do strony wydziału
Turystyka i Rekreacja

Studia pierwszego stopnia

Absolwent kierunku Turystyka i Rekreacja I stopnia uzyskuje tytuł zawodowy licencjata. Posiada wiedzę ogólną z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych. Jest przygotowany do organizowania pracy i podejmowania przedsięwzięć w sferze turystyki i rekreacji, przygotowywania oferty turystyczno-rekreacyjnej dla różnych grup odbiorców, posiada umiejętność komunikowania się co najmniej w dwóch językach obcych. Absolwent jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej i do pracy w przedsiębiorstwach turystycznych i hotelach; ośrodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych; centrach rekreacji i odnowy biologicznej; gospodarstwach agroturystycznych, administracji rządowej i samorządowej, a także w różnego typu organizacjach i placówkach prowadzących działalność w dziedzinie rekreacji (w stowarzyszeniach kultury fizycznej, domach kultury). W trakcie studiów studenci wybierają jedną ze specjalności zawodowych: E-Turystykę, Obsługę Ruchu Turystycznego, Hotelarstwo, Rekreację Ruchową, Turystykę Wyprawową i Odnowę Psychosomatyczną (jedna do wyboru).  Realizują także specjalizację instruktorską, do wyboru jedną, między innymi: aerobic, fitness, jazdę konną, pływanię, żeglarstwo, windsurfingu, narciarstwo, snowboard, wspinaczkę skałkową i gry zespołowę oraz szkolenie niezbędne do wykonywania zadań pilota wycieczek.

 

Studia drugiego stopnia

Absolwent kierunku Turystyka i Rekreacja II stopnia uzyskuje tytuł magistra. Jest przygotowany do samodzielnego zarządzania i kierowania jednostkami gospodarczymi i zespołami ludzkimi w turystyce i rekreacji. Posiada wiedzę i umiejętności umożliwiające podejmowanie samodzielnej działalności menadżerskiej w obszarze turystyki i rekreacji, podejmowania decyzji, kreatywnego rozwiązywania problemów. W ramach studiów realizowane są specjalności: E-Zarządzanie w Turystyce i Rekreacji, Turystyka Motywacyjna i Biznesowa, Turystyka Przyrodnicza, Coaching w Rekreacji, Zarządzanie Projektami Outdoor (jedna do wyboru). Program studiów umożliwia zdobycie dodatkowych uprawnień zawodowych między innymi w zakresie rezydenta biura podróży w turystyce wyjazdowej.

Turystyka Przygodowa

Studia pierwszego stopnia

Absolwent kierunku Turystyka Przygodowa uzyskuje tytuł zawodowy licencjata oraz wiedzę z zakresu: nauk o kulturze fizycznej, przyrodniczych, społecznych oraz humanistycznych. Posiada umiejętności konieczne do organizowania pracy i podejmowania przedsięwzięć w sferze aktywnych form turystyki i rekreacji, projektowania i realizowania ukierunkowanej w tym zakresie oferty turystyczno-rekreacyjnej dla różnych grup odbiorców. Jest przygotowany do zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom organizowanych przez siebie zajęć i podnoszenia swoich kwalifikacji w tym zakresie. Jest przygotowany do prowadzenia działalności gospodarczej oraz do pracy w przedsiębiorstwach turystycznych i rekreacyjnych, szczególnie specjalizujących się w turystyce aktywnej i kwalifikowanej, jednostkach administracji rządowej i samorządowej, a także organizacjach i placówkach prowadzących działalność w dziedzinie turystyki i rekreacji (stowarzyszeniach kultury fizycznej, domach kultury). Jest również przygotowany do pracy w zakresie zagospodarowania obszarów turystyki niezagospodarowanej przez dotychczasowy biznes. Potrafi przygotować ofertę wyjazdu turystycznego o charakterze odkrywczym i przygodowym. Komunikuje się co najmniej w jednym języku obcym. Posiada dodatkowe uprawnienia zawodowe wybrane w zakresie: instruktora turystyki kwalifikowanej, instruktora rekreacji ruchowej, pilotażu wycieczek, informatora turystycznego, operatora sztucznej ściany wspinaczkowej i innych.

Realizowane specjalizacje instruktorskie to między innymi: jazda konna, narciarstwo, snowboard, wspinaczka skałkowa, turystyka górska, kajakowa, rowerowa i narciarska.

Zarządzanie Rekreacja i Rozrywką

Studia pierwszego stopnia

Absolwent kierunku Zarządzanie Rekreacją i Rozrywką jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej na własny rachunek oraz/lub pracy w zakresie świadczenia usług związanych z tymi dziedzinami aktywności ludzi, które odnoszą się do szeroko pojętej rozrywki i rekreacji. Dotyczy to zarządzania projektami, produktami, „eventami” o charakterze rozrywkowo-rekreacyjnym. Kierunek studiów jest interdyscyplinarny, toteż wiedza i umiejętności oraz kompetencje społeczne absolwenta wpisują się w obszary kilku dyscyplin naukowych, do których należą nauki o kulturze fizycznej, zarządzania i ekonomii. Absolwenci kierunku mogą pracować w szeroko rozumianych sektorach rozrywki i rekreacji takich jak: centra sportowe i rekreacyjne, centra rozrywki, rodzinne parki tematyczne, ośrodki wypoczynkowe, statki wycieczkowe, świetlice i kluby dla dzieci, seniorów itd., firmy szkoleniowe oraz związane z branżą MICE, organizatorzy i firmy obsługujące imprezy (masowe, okolicznościowe i in.), agencje marketingowe i promocyjne, resorty SPA&Welness, jak również jednostki administracji rządowej i samorządowej, a także m.in. różnego typu organizacjach non-profit, fundacjach, czy placówkach prowadzących działalność w zakresie czasu wolnego (stowarzyszeniach kultury fizycznej, domach kultury itp.). Umiejętności zdobyte na zajęciach pozwolą założyć własny biznes lub objąć stanowiska menadżerskie w firmach. Nacisk podczas studiów (co jest największym atutem Wydziału Turystyki i Rekreacji) położony jest na wypracowanie w absolwentach umiejętności organizacyjnych oraz elastyczności w działaniu.

Program studiów umożliwia zdobycie dodatkowych uprawnień zawodowych w zakresie: instruktora rekreacji ruchowej (do wyboru fitness, tenis, kajakarstwo oraz tańce integracyjne i zabawy taneczne), menedżera imprez rekreacyjno-rozrywkowych, przygotowania wniosków o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

Turystyka Zdrowotna

Studia drugiego stopnia

Absolwenci kierunku Turystyka Zdrowotna uzyskują tytuł magistra. Posiadają specjalistyczną wiedzę z zakresu organizowania turystyki zdrowotnej, tworzenia produktów, programów profilaktyczno-zdrowotnych i rekreacyjnych dostosowanych do potrzeb kuracjuszy i turystów wynikających z naturalnych procesów rozwojowych, w świetle współczesnych przemian stylu życia, nowych trendów rynku turystycznego i zagrożeń środowiskowych.

Studenci zdobywają praktyczne umiejętności i kompetencje potrzebne do prowadzenia firm obsługujących turystów zdrowotnych oraz są zgodne z oczekiwaniami współczesnego i dynamicznie zmieniającego się rynku turystyki zdrowotnej.

Kierunek studiów jest interdyscyplinarny, toteż absolwenci posiądą wiedzę z zakresu nauk o kulturze fizycznej, nauk przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych, która umożliwi wielopłaszczyznowe podejście do organizowania pracy oraz podejmowania przedsięwzięć w sferze turystyki zdrowotnej, przygotowywania oferty produktowej dla określanych segmentów rynku, kształtowania lokalnych strategii marketingowych poszczególnych produktów.

Absolwenci kierunku mogą podjąć pracę w instytucjach, przedsiębiorstwach i uzdrowiskach jako specjaliści obsługi szeroko rozumianej turystyki zdrowotnej. Będą mogli pełnić funkcję konsultantów m.in. ds. promocji zdrowego stylu życia, zdrowego żywienia, prozdrowotnych form aktywności fizycznej czy nowoczesnych form terapii. Absolwenci będą mogli również podjąć pracę jako specjaliści z zakresu kształtowania oferty uzdrowisk oraz spa i wellness, zarządzania takimi obiektami i ośrodkami, z zakresu technik coachingowych i innowacyjnych produktów prozdrowotnych. Będą mogli podjąć także zatrudnienie jako menadżerowie ds. oferty czasu wolnego w ośrodkach spa i wellness oraz uzdrowiskach, doradcy z zakresu obsługi turystów i kuracjuszy oraz zarządzania produktami prozdrowotnymi skierowanymi do szczególnych grup klientów takich jak osoby z niepełnosprawnościami czy seniorzy. Zdobędą umiejętności niezbędne do pełnienia funkcji operacyjnych,doradczych, kierowniczych w branży, a także organizowania i programowania zajęć profilaktyczno-zdrowotnych i rekreacyjnych dla osób przebywających m.in. w ośrodkach spa i wellness czy uzdrowiskach. Zdobędą umiejętności niezbędne do zorganizowania i przeprowadzenia wszelkiego typu indywidualnych i grupowych aktywności, szczególnie związanych z aspektem zdrowotnym, estetyką ciała, kondycją fizyczną i psychospołeczną.

Będą przygotowani do prowadzenia badań w zakresie rozwijania oferty prozdrowotnych usług turystycznych zarówno opartych na współpracy ze środowiskiem medycznym, w zakresie turystyki medycznej i uzdrowiskowej, jak i w obszarze turystyki aktywnej i zrównoważonej.

Management w Organizacjach Czasu Wolnego

Studia drugiego stopnia

Absolwenci kierunku Management w Organizacjach Czasu Wolnego uzyskują tytuł magistra. Kierunek ten umiejscowiony jest w obszarze kształcenia w zakresie „nauk medycznych i nauk o zdrowiu”, w tym «nauk o kulturze fizycznej» (dyscyplina wiodąca) oraz „nauk społecznych” w dyscyplinie: «nauki o zarządzaniu i jakości» (dyscyplina dodatkowa).

Dynamicznie zachodzące zmiany w postrzeganiu czasu wolnego, będące skutkiem dokonujących się przemian kulturowych oraz rozwoju społecznego i gospodarczego, skłaniają do refleksji nad podejściem współczesnego człowieka do wykorzystania czasu wolnego w sposób dla niego pożyteczny i twórczy, a jednocześnie społecznie pożądany. Brak ewentualnego zrównoważenia między czasem nauki i pracy a czasem wolnym (tzw. work-life balance) prowadzi bowiem do przeciążenia organizmu i zachwiania równowagi psychofizycznej. Zatem czas wolny jest zjawiskiem (a przy tym interesującą kategorią poznawczą) ważnym z punktu widzenia jednostki i społeczeństwa, a zarazem istotną z pozycji instytucji państwa, których zadania wiążą się m.in. ze wspieraniem takich inicjatyw, które sprzyjają osiągnięciu przez obywateli zdrowia oraz dobrobytu, czy też wysokiej jakości życia.

Kierunek studiów „Management w Organizacjach Czasu Wolnego” wychodzi naprzeciw potrzebom rynku pracy. Współczesny człowiek ma duże możliwości wolnoczasowe, które pozwalają mu na atrakcyjne i zróżnicowane jego wykorzystanie. Z kolei coraz większa izolacja społeczna, wpływa na konieczność zintensyfikowania i dobrej organizacji aktywności wśród lokalnych społeczności. Stwarza to szerokie pole do działania dla przedsiębiorców i menadżerów. Wymaga jednakże stosowania kreatywnego, nieszablonowego podejścia do oferty, projektów i nowych inicjatyw. W treściach kształcenia na kierunku uwzględniono specjalistyczne i innowacyjne podejście do zagospodarowania czasu wolnego dla różnych grup społecznych. Student zostanie także przygotowany do pełnienia roli menadżera w organizacjach czasu wolnego, szczególnie działających na poziomie lokalnym. Wiedza, umiejętności i kompetencje absolwenta zgodne są z oczekiwaniami współczesnego europejskiego rynku branżowego w zakresie czasu wolnego oraz rynku pracy.

Do strony wydziału

Rekrutacja

Kontakt

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

Al. Jana Pawła II 78
31-571 Kraków

 

KONTAKT DO WYDZIAŁÓW

Wychowania Fizycznego i Sportu
tel. 12 683 11 32; 692 899 244
rekrutacja.wf@awf.krakow.pl

Turystyki i Rekreacji
tel. 12 683 14 29
660 173 132
rekrutacja.tir@awf.krakow.pl

Rehabilitacji Ruchowej
tel. 12 683 14 21; 660-173-131;
692 899 147; 692 899 132 
rekrutacja.fiz@awf.krakow.pl