Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska

O wydziale

Wydział Inżynierii Lądowej

Politechnika Krakowska powstała w roku 1945 dzięki inicjatywie prof. Izydora Stella-Sawickiego. Kandydatów na studia zaczęto rejestrować zaledwie kilka tygodni po uwolnieniu Krakowa spod okupacji niemieckiej. Jako pierwszego studenta zapisano Tadeusza Kantarka, który wstąpił na Wydział Inżynierii Lądowej i Wodnej. Pierwsze zajęcia dydaktyczne odbyły się 6 czerwca 1945 roku. Te wydarzenia uznaje się za początek działalności Wydziału. W roku 1953 nastąpił podział Wydziału ILiB na dwie jednostki: Wydział Budownictwa Lądowego oraz Wydział Budownictwa Wodnego. W ten sposób „Lądówka” uzyskała samodzielność. Formalnie nazwę Wydział Inżynierii Lądowej zaczęto stosować 1 września 1987 r.

Wydział Inżynierii Lądowej jest obecnie największym wydziałem Politechniki Krakowskiej pod względem liczebności kadry naukowo-dydaktycznej oraz liczebności kształconych studentów. Łącznie na wydziale studiuje obecnie 3000 studentów. Oferta dydaktyczna wydziału obejmuje kierunki Budownictwo, Budownictwo w języku angielskim i Transport.

Zarówno kierunek Budownictwo jak i Transport posiadają akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych.

Oprócz działalności dydaktycznej wydział prowadzi szeroką działalność naukowo-badawczą obejmującą następującą, hasłowo ujętą problematykę:

 • Materiały i wyroby budowlane,
 • Badania doświadczalne i projektowanie elementów i konstrukcji budowlanych i inżynierskich,
 • Budownictwo energooszczędne i proekologiczne,
 • Budownictwo drogowe i kolejowe, inżynieria ruchu i problemy transportowe,
 • Organizacja i zarządzanie procesami budowlanymi i transportowymi,
 • Mechanika konstrukcji i materiałów,
 • Metody obliczeniowe w teorii konstrukcji i mechanice materiałów.

 

Koszty nauki

Studia stacjonarne dla obywateli Polski są bezpłatne.

W roku akademickim 2023/2024 opłata za semestr nauki na studiach: niestacjonarnych I stopnia na kierunku Budownictwo i Transport wynosi 2 500 zł; niestacjonarnych II stopnia na kierunku Budownictwo i Transport wynosi 2 700 zł

Warto wiedzieć, że:

 • Wydział Inżynierii Lądowej jest jednym z największych wydziałów Politechniki Krakowskiej – na WIL studiuje obecnie niemal 3 000 studentów
 • Kadra naukowo-dydaktyczna Wydziału liczy około 220 pracowników, w tym 50 profesorów i doktorów habilitowanych
 • Wydział oferuje 10 flagowych specjalności do wyboru prowadzonych na Wydziale
 • Wydział bierze udział w kształceniu międzywydziałowym na dwóch kierunkach: Gospodarka przestrzenna (2 specjalności) i Inżynieria czystego powietrza (studia I stopnia) wspólnie z Wydziałami Środowiska i Energetyki, Wydziałem Mechanicznym oraz Wydziałem Architektury,
 • Wydział prowadzi bezpłatne studia w języku angielskim
 • Wydział posiada akredytacje Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych (KAUT) na kierunku Budownictwo i Transport
 • Wydział ma podpisane porozumienia z przedstawicielami wiodących firm w branży kolejowej i budowlanej w sprawie stypendiów fundowanych dla najlepszych studentów, ułatwiając w ten sposób start w pracy zawodowej (comiesięczne wsparcie finansowe podczas studiów oraz gwarancja zatrudnienia po ich zakończeniu). Wspominane firmy to m.in. PKP PLK, Strabag, Mota-Engil, Budimex, Grupa ZUE, KZN Bieżanów)
 • Wydział dysponuje nowoczesnymi i zmodernizowanymi laboratoriami
 • na Wydziale działa aż 14 Kół Naukowych, których uczestnicy mają możliwość poszerzania wiedzy i zdobywania doświadczeń w trakcie licznych wycieczek zarówno na terenie kraju jak i zagranicą
 • w ramach programu Erasmus Wydział współpracuje z niemal 90 uczelniami
 • w Rankingu Wydziałów Budownictwa miesięcznika Builder, który powstał na podstawie aktywności studentów poszczególnych wydziałów budownictwa w programie edukacyjnym „Builder for the Future” Wydział Inżynierii Lądowej w 2022 r. zajął 1 miejsce! Program ten daje szansę studentom na zdobywanie i poszerzanie praktycznej, specjalistycznej wiedzy oraz kompetencji i umiejętności niezbędnych do pracy w zawodzie, budowanie relacji i współpracy branżowej i biznesem, zarówno podczas edukacji jak i na rynku pracy, a poza tym nieocenione wsparcie w budowaniu kariery zawodowej.
 • w Rankingu Szkół Wyższych 2021 opublikowanym przez Perspektywy, jeden z największych i najlepszych portali edukacyjnych, Wydział znalazł się w czołówce kształcenia przyszłych inżynierów w dziedzinie transportu. WIL został 2gą w kolejności w Polsce uczelnią wypuszczającą świetnie przygotowanych do pracy zawodowej absolwentów, a w efekcie zadowolonych z możliwości szybkiego znalezienia zatrudnienia i dobrze zarabiających młodych specjalistów z zakresu transportu!
 • Przy Wydziale funkcjonuje Rada Przedsiębiorców – grupa przedstawicieli czołowych firm związanych z dziedzinami transport i budownictwo; grupa ma znaczący wpływ na kształtowanie programów studiów
 • … mieścimy się niemalże w samym centrum najbogatszego architektonicznie i kulturowo miasta w Polsce.
 • W 2022 roku Polska Komisja Akredytacyjna przyznała certyfikaty doskonałości kształcenia. Certyfikat w kategorii Partner dla rozwoju – doskonałość we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym otrzymał m.in. kierunek Budownictwo – studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzony na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej.

 • Nasi absolwenci są świetnie przygotowani do pracy zawodowej. 90% naszych absolwentów w pół roku po opuszczeniu murów uczelni znajduje pracę w zawodzie.

 • O najważniejszych sukcesach Wydziału poczytasz tutaj
Dowiedz się więcej o Wydziale

Pomoc socjalna

Studenci mogą składać wnioski o :

 • miejsce w Domu Studenckim,
 • stypendium socjalne,
 • stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w Domu Studenckim lub innym obiekcie niż Dom Studencki,
 • stypendium Rektora dla najlepszych studentów,
 • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
 • zapomogę losową
 • stypendium naukowe z Własnego Funduszu Stypendialnego Politechniki Krakowskie
 • wsparcie  finansowe w ramach specjalnego programu Politechniki Krakowskiej pn. „Student Lider pierwszego roku”

Praktyki

Na Wydziale Inżynierii Lądowej działa Pełnomocnik ds. praktyk powołany przez Dziekana. Jego zadaniem jest koordynacja przebiegu praktyk na Wydziale. Wymiar obowiązkowych praktyk studenckich na WIL PK przedstawia się następująco:

STUDIA STACJONARNE:

kierunek BUDOWNICTWO – studia I stopnia

 • 4 tygodnie praktyki budowlanej po sem. 4
 • 1 tydzień praktyki geotechnicznej po sem. 4
 • 4 tygodnie praktyki budowlanej po sem. 6

kierunek TRANSPORT – studia I stopnia

 • 4 tygodnie praktyki zawodowej po sem. 6
 • 1 tydzień praktyki geotechnicznej po sem. 6
 • 4 tygodnie praktyki budowlanej po sem. 8

STUDIA NIESTACJONARNE:

kierunek BUDOWNICTWO – studia I stopnia

kierunek TRANSPORT – studia I stopnia

 • 4 tygodnie praktyki zawodowej po sem. 8

W ramach zajęć organizowane są również wycieczki do firm budowlanych (PERI, FAKRO, KANUF, GRUPA PREFABET) oraz związanych z transportem (MPK Kraków, ZIKIT o/Kraków, PKP Polskie Linie Kolejowe z siedzibą w Krakowie, Małopolski Port Lotniczy Balice).

INFORMACJA O WYBRANYCH DZIAŁANIACH W RAMACH WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

 • umowy długoterminowe o współpracy oraz obejmujące jednorazowe działania
 • umowy obejmujące badania naukowe, wykłady oraz wymiany studenckie
 • publikacje pracowników i doktorantów w międzynarodowych czasopismach
 • aktywny udział pracowników, doktorantów i studentów w konferencjach zagranicznych
 • organizacja międzynarodowych warsztatów i praktyk
 • wyjazdy pracowników w ramach programu Erasmus+ (Teaching Staff Mobility)
 • wyjazdy wykładowców Wydziału na uczelnie zagraniczne  poza UE oraz prowadzenie wykładów dla studentów WIL PK przez profesorów z uczelni zagranicznych
 • członkostwo pracowników w licznych instytucjach, stowarzyszeniach i komisjach zagranicznych
 • w ramach programu Erasmus+ około 15 polskich studentów wyjeżdża na studia częściowe, najczęściej na cały rok akademicki. Wydział gości około 30-40 obcokrajowców semestralnie. Studenci mają również możliwość wyjechać na praktyki. Aktualnie Wydział ma podpisane umowy z niemal 90 uczelniami w ramach wymiany Erasmus+.

Studiowanie ułatwią z pewnością:

 • biblioteki instytutowe, gdzie można znaleźć materiały z danego, wąskiego zakresu wiedzy
 • bezpieczna, bezprzewodowa łączność internetowa
 • dostęp do platformy Microsoft, serwerów oraz narzędzi programistycznych – studenci mogą pobierać oprogramowanie oraz instalować je na swoich komputerach osobistych i korzystanie licencji na programy MATLAB i Simulink przydatnymi w pracy współczesnego inżyniera
 • nowoczesna baza laboratoriów
 • dostępność dla osób niepełnosprawnych (winda zewnętrzna, pętle indukcyjne na salach wykładowych, znajomość języka migowego – pracownicy Dziekanatu Wydziału).

Organizacje studenckie

Na wydziale aktywnie działa 14 Kół Naukowych. W obszarze działalności Kół Naukowych mieści się m.in. organizacja ciekawych wypraw służących poszerzaniu wiedzy, zdobywaniu nowych doświadczeń oraz nawiązywaniu kontaktów z członkami Kół Naukowych innych uczelni w Polsce i zagranicą. Działalność w Kołach Naukowych to również wyjazdy na konferencje, seminaria, opracowywanie i wygłaszanie referatów, aktywny udział w panelach dyskusyjnych, ale też poznawanie nowych przyjaciół i możliwość wymiany doświadczeń. Niejednokrotnie uwieńczeniem działań członków Kół są liczne nagrody i dyplomy za osiągnięcia. Działalność w Kołach naukowych obfituje w różnego rodzaju wycieczki, seminaria oraz sesje i dni integracyjne.

Interdyscyplinarne studiowanie na WIL

Kierunki

Zobacz szczegółowe zasady przyjęć

Studia I stopnia stacjonarne

Budownictwo (inż)

3,5-letnie

(bez specjalności)

 • 4 tygodnie praktyki budowlanej po sem. 4
 • 1 tydzień praktyki geotechnicznej po sem. 4
 • 4 tygodnie praktyki budowlanej po sem. 6
Budownictwo w języku angielskim (inż.)

3,5-letnie

(bez specjalności)

 

Transport (inż.)

3,5-letnie

(bez specjalności)

 • 4 tygodnie praktyki zawodowej po sem. 6

Studia niestacjonarne

Budownictwo (inż.)

4,5-letnie

(bez specjalności)

 • 1 tydzień praktyki geotechnicznej po sem. 6
 • 4 tygodnie praktyki budowlanej po sem. 8
Transport (inż.)

4,5-letnie

(bez specjalności)

 • 4 tygodnie praktyki zawodowej po sem. 8
Zobacz szczegółowe zasady przyjęć

Studia stacjonarne

Budownictwo (mgr)

1,5-roczne

Specjalności:

 • Budowle – informacja i modelowanie (BIM)

 • Budownictwo hydrotechniczne i geotechnika Infrastruktura drogowa i kolejowa

 • Konstrukcje budowlane i inżynierskie

 • Mechanika konstrukcji inżynierskich

 • Mosty i budowle podziemne

 • Technologia i organizacja budownictwa

Budownictwo w języku angielskim (mgr)

1,5-roczne

Specjalności:

 • Structural Design and Management in Civil Engineering (Projektowanie konstrukcji i zarządzanie w budownictwie)
Transport (mgr)

1,5-roczne

Specjalności:

 • logistyka i spedycja

 • transport kolejowy

 • transport miejski

Studia niestacjonarne

Budownictwo (mgr)

2 letnie

Specjalności:

 • Infrastruktura drogowa i kolejowa

 • Konstrukcje budowlane i inżynierskie

 • Technologia i organizacja budownictwa

Transport (mgr)

2 letnie

Specjalności:

 • logistyka i spedycja

 • transport kolejowy

 • transport miejski

Galeria Zdjęć

Rekrutacja

Kontakt

Szczegółowy Kontakt

Wydział Inżynierii Lądowej 
Politechnika Krakowska 

Administracja Wydziału
e-mail: wil@pk.edu.pl

Tel: 12 628 23 01
Tel: 12 628 23 04

Dodatkowo na potrzeby postępowania rekrutacyjnego co roku powoływana jest Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna. Bezpośredni numer telefonu podawany jest odpowiednio wcześniej, aktywny wyłącznie w czasie działalności. Z WKR można się kontaktować również drogą mailowąrekrutacja-wil@pk.edu.pl.